. .

Jozua 6 : 2-5
Zie, Ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen, die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal; alzo zult gij doen zes dagen lang. En zeven priesters zullen zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark; en gijlieden zult op den zevenden dag de stad zevenmaal omgaan; en de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden, als men langzaam met den ramshoorn blaast, als gijlieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich; dan zal de stadsmuur onder zich vallen, en het volk zal daarin klimmen, een iegelijk tegenover zich.Lukas 15 : 18 en 19
Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.

Handelingen 16 : 30-31
Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Deze vraag is eigenlijk een noodkreet die vraagt om beantwoording vanuit Gods Woord.

In de bijbelstudies, die je op deze website vindt, kan je ontdekken dat de passiviteit die in deze vraag ligt opgesloten niet juist is.

Hier vast een voorproefje:

God heeft beloofd Jericho in de handen van Israël te geven en de muren zullen vallen!
Dat staat al lang vast!
Maar voordat dat wonder gebeurt moet het volk in actie komen. God eist van hen een daad.
Ze moeten 6 dagen om de stad heen lopen en op de zevende dag zelfs zeven maal.
Er moet op de bazuinen worden geblazen en het volk moet juichen met een groot gejuich.
Ze moeten dat doen in het GELOOF dat God Zijn belofte zal waar maken!

God laat de muren van jouw harde hart ineenstorten!
Maar Hij vraagt vooraf van je om, in het GELOOF dat de Heere Jezus Christus ook voor jouw zonden is gestorven, rond de muren te gaan wandelen en te juichen voor het wonder dat Hij beloofd heeft.
Of anders gezegd: Het is Zijn voorwaarde dat jij, in het GELOOF dat Jezus Christus voor jouw zonden aan het kruis van Golgotha is gegaan, tot Hem zult bidden om vergeving van al je zonden en tegelijkertijd dat je in GELOOF zult danken (juichen) voor ZIJN GENADE.

Worstel jij met de vraag: Ik kan mijzelf toch niet bekeren?


Israel moest om de muren wandelen en op de bazuin blazen en juichen! Ze moesten geloven en bidden en danken!
 • De muren vielen niet door het gedreun van hun voetstappen!
 • De muren vielen niet door het blazen op de bazuin!
 • De muren vielen niet door hun gejuich!

De muren vielen alleen door het wonder van God´s genade!

 • Maar toch, het volk moest aan Gods oproep gehoorzaam zijn!
 • Zo moet ook jij gehoorzaam zijn aan God's eis:

Bekeert U, bekeert U!
De verloren zoon zegt: IK ZAL opstaan en tot mijn Vader gaan.
Hij staat op en gaat op weg in het GELOOF dat zijn Vader hem alles zal vergeven.

Wacht jij op God tot Hij jou bekeert?
De Heere Jezus heeft het uitgeroepen: Het is volbracht!
Blijf niet langer afwachtend zitten.
Sta op en ga, in het geloof dat Jezus ook voor jou het offer heeft gebracht, naar jouw Vader.

 • Geloof in het werk dat de Heere Jezus Christus ook voor jou, ja heel persoonlijk ook voor jou, deed!
 • Geloven is een WERKWOORD!
 • Geloven moet je doen!

De stokbewaarder vraagt: Wat moet ik DOEN om Zalig te worden? En het antwoord van Paulus is:
GELOOF in de Heere Jezus Christus en gij zult Zalig worden!
Dat moest de stokbewaarder dus doen!

GOD WACHT OP JOU!

 • De Vader staat, dag in dag uit, met wijd uitgestrekte armen op de uitkijk en wacht op....
 • ... op jou,
 • ... ja Hij wacht al zo lang op jou, op Zijn verloren kind!
www.bekering.nl