. .


Johannes 3 : 3; 5 en 16
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.Jesaja 53 : 2-5
2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.


Pagina: 1 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > VolgendeGeloof en wedergeboorte!


In hoofdstuk 3 van het evangelie van Johannes staan de volgende bekende teksten:

  • Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien (vers 3).  • Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan (vers 5).
  • Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwig leven hebbe (vers 16).In deze Bijbelstudie wil ik proberen om de samenhangende betekenis van bovenstaande teksten te laten zien!
En vervolgens wat we verder uit het gehele gesprek tussen Jezus en Nicodémus, waar alle drie de teksten onderdeel van zijn, kunnen leren!


De noodzaak van wedergeboorte!


Nicodémus heeft veel gestudeerd in de boeken van Mozes, de Profeten en de overige geschriften van het Oude Testament!
Hij heeft ook de Rabbijnse commentaren op de schriften gelezen en bestudeerd. En vervolgens ook nog weer de commentaren op de commentaren en ga zo maar door!
Maar, ondanks al die studie, herkent hij in de profetieën (met name Jesaja 53) de Heere Jezus niet.
En daarom gaat Jezus het hem uitleggen. Niet met een veelheid van woorden. Nee, heel eenvoudig, verwijzend naar het Oude Testament:

  • Naar de symboliek van de koperen slang!

  • Naar de wind als symbool van de Geest van God!

  • Naar het water als symbool van de reiniging en van nieuw leven!

Dat waren bekende symbolen voor Nicodémus.
Alleen de invulling die Jezus daaraan geeft was tot op dat moment niet tot hem doorgedrongen.
Jezus gaat uitleggen dat Nicodémus wederom geboren moet worden uit ‘water en Geest’!


Pagina: 1
- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > Volgende

www.bekering.nl