. .
Johannes 4 : 14
Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.
Johannes 7 : 38
Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.


Pagina: 2 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > Volgende


Water!
Hier wordt gewezen op het water van de doop!
Dat was voor Nicodémus een bekend begrip.
Het dopen van Johannes de Doper was inmiddels overal bekend in Israël. Maar ook vóór die tijd was de doop al een bekend verschijnsel in Israël. Het wassen van het lichaam was opgenomen in de reinigingswetten van Mozes. Maar tegelijkertijd was het wassen van het lichaam een symbool voor de innerlijke reiniging.
Deze samenhang was van wezenlijk belang in de Tenach (boeken van het Oude Testament) en op basis daarvan kende het jodendom allerlei vormen van ‘ritueel onderdompelen’.

De gedachte van ‘wassen - en daardoor een ander mens worden’ zat ook achter de proselietendoop. Een proseliet was een heiden die tot het Jodendom overging. Een heiden dus, die door de ‘doop’ en door de ‘besnijdenis’ en door het brengen van een ‘offer’ werd opgenomen in het volk van God. Het doopwater was dus al eeuwenlang het teken van afwassing der zonden.

De manier waarop Johannes de Doper in die tijd doopte en zoals dat nu in Evangelische- en Baptistenkerken nog gebeurt is: De dopeling wordt door de doper(s) ondergedompeld in het water en wordt daaruit ook weer opgericht. Hij of zij gaat, als het ware, met Jezus onder in het (water)graf en wordt met Hem weer opgericht in een nieuw leven. De smet der zonde blijft in het graf achter. De dopelingen gaan niet op eigen kracht onder en staan ook niet in eigen kracht op. De dopeling geeft zichzelf geheel vrijwillig over en vertrouwt zich geheel toe aan de handen van de doper, die hem onder laat gaan en die hem ook weer opricht. Het water wijst dus op de dood, op de afwassing der zonden en op de opstanding in een nieuw leven! Door het water(graf) heen ontstaat er nieuw leven na de dood. En dat alles door het offer van de Heere Jezus Christus!

Zonder water is er geen leven mogelijk op aarde. Ruimteonderzoekers die proberen te ontdekken of er op andere planeten leven is, of leven mogelijk is, zoeken op die planeten naar (vormen van) water. Ze zijn er van overtuigd: Waar geen water is, is geen leven mogelijk! Ook Jezus zelf verwijst in die zin naar water als hij in gesprek is met de Samaritaanse vrouw: Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En op een ander moment zegt Jezus: Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. In deze citaten van Jezus wordt water niet gebruikt in de zin van afwassing der zonden, maar als levensbron. Nieuw leven kan daaruit ontstaan.

Geest
Jezus wijst hier alvast naar de Heilige Geest! De Heilige Geest is degene die, in geestelijke zin, de dopeling(en) onderdompelt en ook weer uit het (water)graf opricht. De Heilige Geest is het die het reinigende water toepast in het leven van de dopeling(en). De Heilige Geest is het (in figuurlijke zin) die de dopeling(en) naar het water leidt, ze doet ondergaan en ze dan weer opricht in een nieuw leven.

Wederomgeboren worden uit water en Geest!
Dit wordt door Jezus aan Nicodémus uitgelegd als: Het toepassen van de dood en de opstanding van Jezus zelf, door de Heilige Geest, in het leven van zondige mensen! Wedergeboorte is het werk van Jezus en van de Heilige Geest. Jezus is het levende water en de Heilige Geest brengt dat in het leven van zondaren! De stroom van levend water houdt de Heilige Geest aan het werk. Het levende Water van Christus is, met eerbied gesproken, de brandstof voor de Heilige Geest.


Pagina: 2 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > Volgende

www.bekering.nl