. .
1 Thess. 1 : 2-6
2 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden;
3 Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader;
4 Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God;
5 Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil.
6 En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;

Johannes 14 : 1
Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.

1 Korinthe 12 : 3b
en niemand kan zeggen,
Jezus den Heere te zijn,
dan door den Heiligen Geest.

Mattheüs 16 : 15-17
15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Barjona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.


Pagina: 4 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende


Is er dan geen uitverkiezing?
Jawel! God heeft van eeuwigheid een plan gemaakt. Hij laat ons dat weten in Zijn Woord, opdat wij daardoor getroost en bemoedigd worden! Dat we, wanneer we door ongeloof worden aangevallen, mogen weten dat God met ons een plan heeft en zijn plannen falen niet! Zijn plan is onderdeel van Zijn verborgen raad! Daar geeft Hij ons geen uitleg over in Zijn Woord! Het is ook niet Gods bedoeling, dat theologen, predikanten en/of ambtsdragers daar uitleg (inleg) over gaan geven, want Hij geeft daar geen opening over in Zijn Woord! Als men dat wel doet, dan zegt men als het ware: Gods Woord is niet compleet!
En er mag toch NIETS aan Gods Woord worden toegevoegd?

Is het geloof dan niet een gave van God?
Ook daarop zeggen we van harte: Jawel! Het geloof wordt gewerkt door Gods Geest! Maar dat gaan wij (meestal) pas achteraf inzien en beseffen. God legt in Zijn Woord de verantwoordelijkheid voor ‘geloof’ voor de volle 100% bij jou!
Jij moet de keus maken: Ga in (door geloof) door de enge poort! En als je die keus gemaakt hebt en die enge poort binnengegaan bent en je kijkt dan om, dan zie je aan de ‘binnenkant’ boven de ingang staan: Niet jij hebt Mij, maar Ik heb jou gekozen! Dat is dan voor de zojuist tot geloof gekomen Christen een enorme troost die God geeft en tegelijkertijd de eerste bemoediging die Hij schenkt op de (moeilijke) smalle weg des geloofs!

Geloof en wedergeboorte!
Jezus heeft aan Nicodémus uitleg gegeven.
Jezus geeft door dit verhaal ook aan ons de uitleg hoe wij wederom geboren kunnen worden uit water en Geest.
Hoe dat dan kan?
Nicodémus geloofde in God. Maar Jezus legt in dit gesprek aan Nicodémus uit wat hij later ook tegen zijn discipelen zegt:
Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij! Deze oproep klinkt ook tot jou en mij! Geloven in de Bijbel en geloven dat God bestaat dat doen we misschien nog wel. Maar dat de beloften uit Jezus plaatsvervangende lijden en sterven voor jou persoonlijk zijn? Geloven dat Jezus voor mij stierf?

Jezus wacht op ons antwoord: Ja Heere Jezus, ik geloof in U, als het offer van Gods liefde voor mij! Ja ook voor mij, de grootste der zondaren!

Ik wil je toeroepen: Geef Jezus toch antwoord als hij, door deze boodschap van de Heilige Geest heen, aan jou, heel persoonlijk, de vraag stelt: Wie zeg jij dat ik ben? Zeg dan toch vanuit je hart in geloof: Jezus, den Heere!
En als je dat geantwoord hebt, dan zegt Gods Woord daarvan:
Niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest!

Dat antwoord, als een belijdenis uit jouw hart, was jouw antwoord!
Maar het was niet uit jou zelf!
De Heilige Geest drong je, zonder dat je dat wellicht besefte, dat antwoord te geven!

Veel mensen geloven in God. Dat Hij bestaat! Dat Hij heilig is, almachtig en oneindig groot! Ze praten met grote eerbied (en dat is op zich best goed) over God. Maar tegelijk klinkt het zo afstandelijk. Ik hoor ze helaas niet van harte zeggen:

Welk een Vriend is onze Jezus!

Hun woorden klinken alsof er geen persoonlijke, geen liefdes relatie is tussen hen en de Heere Jezus.
Maar woorden zeggen niet alles!
Dus wil ik iedereen vragen zichzelf te toetsen: Jij gelooft in God? Gelooft je ook in die God die, in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, als de Messias, als de Verlosser en Redder van de wereld naar jou is toegekomen?
Geloof je in Jezus als jouw persoonlijke Verlosser en Redder?
Hebt je Hem lief?
Zo ja, dan heeft Hij intrek in jou genomen! Dan is Hij:

De Heer, die u steeds gadeslaat,
opdat Hij, in gevaar,
uw ziel voor ramp bewaart!


Pagina: 4 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende

www.bekering.nl