. .
Openbaring 3 : 20
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

Romeinen 3 : 11
Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

Handelingen 7 : 51
Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij.


Efeze 1 : 13
In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;Pagina: 5 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende


Geloof toch in Jezus!

Geloof in Hem die door de Heilige Geest, elke keer als je met Zijn Woord in aanraking komt, of wanneer je tot Hem bidt, of zelfs nu terwijl je deze bijbelstudie leest, op de deur van jouw hart staat te kloppen en je toeroept:
Geloof toch in de Heere Jezus Christus als de Verlosser en Redder van:

..........................................................................
(vul hier, in geloof, jouw eigen naam maar in!)

Schuif die grendel van de deur van jouw hart toch open! Het antwoord op de vraag van Jezus, om toch in Hem te geloven, kan en mag geen langer uitstel lijden!

Gods kant en de menselijke verantwoordelijkheid!
Maar, hoor ik je zeggen, nu gaat het ineens alleen over geloof!
Ik moest toch wederom geboren worden door water en Geest?
Ik zal het je uitleggen.

Het ‘water’ is het werk van Jezus Christus op Golgotha. Daar heeft Hij het uitgeroepen: Het is volbracht! Dat is klaar. Daarna is Hij ook opgestaan! Het werk van Jezus is af! Nu moet dat nog toegepast worden aan jouw ziel. Dat is het werk van de Heilige Geest! Maar de Heilige Geest is al lang met jou bezig! Hij staat te wachten en verlangt ernaar om jou te dopen! Hij wacht op je, tot je jouw antwoord geeft: Ja Heere Jezus, ik geloof in U als mijn Redder en Verlosser! Hij wil alles wat Jezus verworven heeft aan jou geven en jou deelachtig maken! Hij staat klaar, nu, terwijl je dit leest! Dat je deze Bijbelstudie leest is het werk van de Heilige Geest! Jezus vergelijkt de Heilige Geest met de wind. De wind blaast waarheen hij wil. Soms bemerken wij de wind, maar meestal hebben wij er geen erg in. Zo is het ook met de Heilge Geest! Zijn we met God en met Zijn Woord bezig, dan zijn we volgens de Bijbel tegennatuurlijk bezig! De Bijbel zegt immers: Van nature is er niemand die God zoekt! Op grond van Gods Woord durf ik je daarom te zeggen:

Elke keer, als je met het Woord van God bezig bent, dan ga je, door de Heilige Geest geleid, naar Jezus toe!

Als je dat Woord en de daarin opgenomen beloftes voor jou persoonlijk gelooft, dan aanvaard je Hem!

Als je dat gelooft, dan word je éénswillend met de Heilige Geest!

Als je dat niet voor jezelf gelooft, dan wijs je Jezus af en wedersta je de Heilige Geest!

Als je met het Woord van God bezig bent, dan staat de Heilige Geest klaar om je te dopen! En dan wil die Geest niets liever dan dat jij zegt: Ja Heere Jezus, ik heb gezondigd, maar ik weet ook, vanuit Uw Woord en Uw beloftes in dat Woord, dat U voor mij gestorven en opgestaan bent! Dat is het moment, waarop de Heilige Geest het teken en zegel van Gods Verbond met jou, aan jouw voorhoofd bevestigt. Dan wordt het teken en zegel van de doop, die jij als kind aan jouw voorhoofd ontving, door de Heilige Geest bekrachtigd. En als je nog niet gedoopt bent, dan mag je aan welke kerk dan ook vragen: Wat verhindert mij gedoopt te worden? En dan moet het antwoord van elke kerk, waar men trouw is aan Gods Woord, zijn: Indien jij van ganser harte gelooft, dat Jezus Christus de Zoon van God is, en ook jouw persoonlijke Redder en Verlosser is, zo is het geoorloofd!
Dan geloof je! Dan heb je Gods liefde beantwoord met een hartelijk: Ja, ik wil! En nu is uit die liefdesband met Jezus, door de Heilige Geest, iets nieuws geboren. Een nieuw mens, weliswaar nog in een oud lichaam. Een nieuwe schepping! Daar is nieuw leven. Daar is ook eeuwig leven!


Pagina: 5 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 |> Volgende

www.bekering.nl