. .
Openbaring 21 : 1-5
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
Pagina: 2 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| > VolgendeAls je voorgaande column gelezen hebt, dan zal je begrijpen dat niet gelovigen er niets van snappen. Dan moet je eigenlijk constateren dat wat in christelijke omgeving (helaas!) als normaal wordt beschouwd, voor mensen buiten die wereld niet te begrijpen valt.
De wereld verwacht dat christenen daadwerkelijk Christenen zijn en zich dan ook Christelijk (als navolgers van Christus) gedragen! En, wat nog veel belangrijker is, h
et is Gods eis voor ieder mens:
  • God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht.
  • Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.

Dat brengt me terug bij het thema van twee Bijbelstudies (die bij elkaar horen):

  • CHRISTEN WORDEN! (deel 1)
  • CHRISTEN ZIJN! (deel 2)

CHRISTEN WORDEN!

Waarom zou ik Christen worden?
Ik denk dat ieder mens wel een idool of idolen heeft!
Nog een vraag: Hoe en wanneer is dat begonnen?
Het zou me niks verbazen als je zou antwoorden: Op een bepaald moment werd ik getroffen door dat schilderij, dat liedje of dat boek. Of je wijst me op één of meerdere werken of prestaties van jouw idool. En meestal heeft dat als gevolg gehad dat je jezelf bent gaan verdiepen in alles wat je over jouw favoriet te weten kon komen en in wat hij of zij deed en/of nog doet. Dat betekent iets voor je. Het vult iets op in jouw leven! Ik denk eigenlijk dat er hierin voor iedereen wel herkenning zit.

Zelf had ik meerdere idolen.
Ze volgden elkaar op!
Zij waren tijdelijk en/of mijn interesses veranderden.
En hoe een grote fan ik ook was, het kon de leegte in mij nooit geheel en al vullen! Hoe euforisch ik soms ook was, de volgende dag was er alweer een verlangen naar meer of naar iets anders.
Er blijven altijd verlangens. Een vaak gebruikt gezegde is dan ook: '
Volmaakt wordt het nooit!

Toch ben ik het daar absoluut niet mee eens!
Mijn mening is:

  • Volmaakt was het ooit!
  • Volmaakt wordt het ooit!

Wat de mens ooit zelf heeft bedorven, door zijn eigen keus, om in te gaan op de verleiding van satan, waardoor de leegte (de god-loosheid) in ons hart is ontstaan, dat alles is door Christus Jezus weer hersteld!

Waar we door eigen schuld God in ons hart missen, heeft Jezus een weg gebaand naar de Vader terug! En door een volgeling, of zo je wilt een fan, van Hem te worden zal Hij de leegte in jouw hart, voor eens en voor altijd, ja voor eeuwig, vullen!
Pagina: 2 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| > Volgende

www.bekering.nl