. .

Johannes 5 : 39
Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

Filippenzen 2 : 9-13
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een naam gegeven, welke boven alle naam is;
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.
12 Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven:
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.
Jesaja 42 : 6-7
6 Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen.
7 Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten.


Pagina: 3 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> VolgendeHoe word ik een Christen?
Net als bij een idool!
Door je te gaan verdiepen in alles wat Jezus Christus heeft gedaan en in alles wat er (in de Waarheid) over Hem is geschreven. En die Waarheid ligt verankerd in de Bijbel.
  • DE WAARHEID over Jezus Christus ligt uitsluitend verankerd in Gods Woord!

O zeker, er is veel geschreven en er wordt veel gesproken over Jezus Christus en daar zijn heel veel mooie boeken en toespraken bij. Maar zoals het bij gewone idolen is, zo is het ook bij Jezus Christus. In de media verschijnen regelmatig uitspraken over idolen die ofwel laster of onwaar zijn. Er worden halve waarheden verkondigd of de waarheid wordt verdraaid. Helaas is het zo ook met wat er over Jezus Christus wordt gesproken of geschreven. En daarom wil ik er op aan dringen: Toets alles wat je over Jezus leest en/of hoort aan de Bijbel. Ook wat ik hier schrijf en verder op de website geschreven heb! Toets ook dat alles aan het Woord van God! En vooral:

  • Lees je Bijbel en bidt elke dag!

En als je gaat lezen in de Bijbel dan hoop ik dat je, voor je gaat lezen, begint met een gebed of God jou, door Zijn Heilige Geest, ogen wil geven die gaan zien wat Jezus Christus, ook voor jou persoonlijk, heeft gedaan.
Bidt of Hij je ook alle beloften laat zien die er voor jou persoonlijk in de Bijbel staan!
En als je mij zou vragen waar je moet beginnen met lezen? Dan zou ik zeggen: begin met het evangelie van Johannes. En als je de gehele Bijbel hebt gelezen dan zou ik zeggen: lees nog een keer het evangelie van Johannes. En als je dan de grote verdienste van Jezus voor jou persoonlijk hebt ontdekt, zet dan een dikke streep (als het ware je handtekening) onder:

Johannes 3 : 16-18
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Ga dan ook op je knieën en belijd al je zonden en zeg tegen de Heere Jezus dat je Hem op Zijn Woord gelooft. Dat je gelooft dat Hij ook voor jou aan het kruis is gegaan. Dat Hij is gestorven en begraven. Maar vooral ook, dat Hij weer is opgestaan en naar Zijn Vader is gegaan, om jou plaats te bereiden! Vraag Hem om met Zijn Heilige Geest in jouw hart te komen.

En op grond van Zijn Woord mag ik je zeggen: Dan komt Hij, zoals Hij beloofd heeft, met Zijn Heilige Geest in jouw hart en dan zal Hij de leegte die daar is geheel en al vullen met Zijn Heilige Geest! En als je dat, met je gehele hart en ziel en verstand en met alle kracht die in je is, gedaan hebt dan is dat jouw BELIJDENIS DES GELOOFS. Dan bent je van niet-christen een Christen geworden of, anders gezegd, dan bent je niet langer een christen maar dan ben je een ware Christen geworden. Dan heb je belijdenis gedaan, niet om lid van jouw kerk te worden, om lid van DE KERK van CHRISTUS te worden.
Dan ben je een kind van God!
Dan ben je ook een geroepene, om vrucht te dragen!Pagina: 3 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|> Volgende

www.bekering.nl