. .
Efeze 2 : 1-8
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;Pagina: 4 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> VolgendeWat kost het je om Christen te worden?
  • Een Christen worden kost je niets!
  • Maar als jij Christen wordt dan heb je ontdekt dat het Christus alles heeft gekost!

De Bijbel zegt in Efeze 2 : 8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave! Het antwoord is dus: Je wordt een Christen uit genade.
Dat is: het word je geschonken door het offer wat Christus heeft gebracht.
Hoe krijg je deel aan die genade? Door het geloof!
Wat er door onze schuld is misgegaan kan onmogelijk door onszelf worden rechtgezet. Maar toch: Alle schuld is voldaan en weggedaan door het offer wat de Heere Jezus Christus voor ons heeft gebracht!

Om het voor ons mogelijk te maken om weer vrij tot onze Vader te mogen gaan heeft de Heere Jezus een onbeschrijfelijk offer gebracht. Hij ging aan het kruis! En toen gebeurden er dingen, die ons laten zien, waardoor wij weer vrij naar onze Vader mogen gaan en waardoor de leegte in ons gevuld kan worden!

Hij bad voor ons die, door onze zonden, Hem aan het kruis brachten! Hij bad: Vader, vergeef het hun; want ze weten niet, wat zij doen. En God heeft de wereld alzo liefgehad, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft voor de zonden van de wereld! En omdat Jezus de wil van Zijn Vader deed, zijn we er van verzekerd dat de Vader het gebed van Zijn Zoon heeft verhoord!

En er werd duisternis over de gehele aarde. In die drie uren van volkomen leegte en eenzaamheid heeft Hij het uitgeschreeuwd: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten? Hij heeft onze verlatenheid van God, onze God-loosheid, onze leegheid, onze duisternis in onze plaats aan het kruis gedragen en verdragen! Hij heeft onze ellende, onze eenzaamheid, al ons verdriet, alles wat er door onze schuld aan haat en liefdeloosheid in de wereld gekomen is, weggedragen!

Hij riep: Het is volbracht! Volbrengen is: Iets moeilijks of gewichtigs tot het einde toe ten uitvoer brengen. Het was moeilijk en het was gewichtig wat Hij volledig heeft volbracht! Hij kan zeggen: Missie volbracht! Alle schuld is voor eeuwig weggenomen!

Hij riep vervolgens: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest! Met deze woorden stemt Jezus in met psalm 31 : 6 waar David het in zijn nood uitschreeuwt: In Uw hand beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij, God der waarheid! Hiermee zet Jezus de kroon op het door Hem volbrachte werk. Hier, waar Zijn Geest scheidt van Zijn aardse lichaam, vertrouwt Hij Zijn Geest toe aan Zijn Vader. En als hoofd van Zijn duur gekochte Kerk gaat Hij daarin alle Christenen voor in het toevertrouwen van hun geest aan hun Vader. Daar laat Hij Zijn kinderen zien dat de lichamelijke dood geen geestelijke dood is! Dat er eeuwig leven is na de dood!

Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. God, in Zijn oneindige liefde voor zondaren, laat ons zien dat de scheiding, tussen Gods heiligdom en tussen ons, van bovenaf is weggenomen! Door het offer van Jezus is er nu, ook van beneden naar boven, een vrije toegang gekomen tot de Vader! Wij mogen, dankzij Jezus, als verloren zonen en dochters zeggen: Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan! En dan mogen we er van verzekerd zijn dat we weer als Zijn kind worden aangenomen!
Pagina: 4 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|> Volgende

www.bekering.nl