. .

Johannes 5 : 24-25
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.
25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.Ezechiël 18 : 30-32
18 Daarom zal Ik u richten, o huis Israels! een ieder naar zijn wegen, spreekt de Heere HEERE, keert weder, en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden.
31 Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels?
32 Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft.Jozua 24:15
Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!Mattheüs 7 : 7-8
Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.Openbaring 3 : 20
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.Pagina: 6 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| > VolgendeDe leer van de kerk toetsen aan de Bijbel?
Ja, dat is echt nodig!
Niet alle christelijke taal is Bijbelse taal!
Helaas wordt in sommige kerken het Woord van God tegengesproken en/of verdraaid!


God eist in Zijn Woord 134 keer: Bekeert U!

M
aar in sommige kerken zegt men dan: Een mens kan zich niet bekeren…


Gods Woord eist: Geloof in de Heere Jezus Christus!

M
aar in sommige kerken zegt men dan: Het Geloof moet geschonken worden….

Daar heeft men dan verklaringen bij, die weliswaar een kern van waarheid bevatten, maar deze ongenuanceerde verklaringen doen afbreuk aan de toonzetting van de Bijbel en aan Gods bedoeling, zoals die in de context van de gehele Bijbel is vervat!


God wil, ja eist:
Bekeert u!
God´s opdracht om Zalig te worden is: Geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden!


Je moet een keus maken in je leven om te gaan geloven dat Jezus Christus jouw persoonlijke Redder en Verlosser is!
En het vermogen om te geloven is een gave van God! Die gave is je al vanaf je geboorte geschonken!

God legt de verantwoordelijkheid bij de mens!:

God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht.

God liefhebben, ook met je verstand en met al je kracht! Dus ook met al jouw fysieke eigenschappen! De Heilige Geest werkt in je hart en in je ziel! Maar jijzelf bent, met je verstand en met je kracht, verantwoordelijk voor de keus waarop God jou aanspreekt in Zijn Woord! God heeft jou daarvoor gaven geschonken!
Je moet zelf kiezen met jouw menselijke mogelijkheden!


Kiest dan heden wie gij dienen zult!
En als je dan zelf heel bewust die keus maakt?
Ja dan ga je er ook achter komen dat het Gods Geest was, die jou tot die keuze bracht!

Door de prediking, waarin het accent gelegd word op de ‘onmogelijkheid’ van de mens, wordt vergeten dat bij God en door Jezus alles mogelijk is!

Zo’n prediking leidt er dan ook toe dat mensen een waarachtige bekering gaan zoeken in het extraordinaire (buitengewone) zoals bijvoorbeeld de bekering van Paulus. En hoewel we in de Bijbel een aantal van die krachtdadige bekeringen tegenkomen, lezen we van de meeste kinderen van God, zoals die in de Bijbel beschreven worden, niet dat ze op zo’n buitengewone manier zijn gaan geloven!

Door de nadruk te leggen op krachtdadige bekeringen, gaan mensen juist NIET Geloven! Daardoor worden ze afwachtend en lijdelijk. En als ze wel met het geloof bezig zijn, dan gaan ze in zichzelf naar kenmerken van het Ware zoeken.
Ze zoeken het niet bij Jezus!
Ze zoeken het niet in het Woord van God!
Ze zoeken het bij zichzelf!

God vraagt van de mens om in beweging te komen.
Ja God eist: Bekeert u, gelooft, klopt, zoekt, bidt, neemt!

(Je kunt veel van die teksten hiernaast lezen in de kantlijn.)

  • Door Genade!
  • Door Gods Woord!
  • Door het Geloof In Jezus Christus!
  • Sola Gratia
  • Sola Scriptura
  • Sola Fide


Pagina: 6 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| > Volgende

      www.bekering.nl