. .
Romeinen 3 : 19-28
19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;
25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;
26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.
27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.


Pagina: 8 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Hoe zit het dan met de kennis van ‘ellende’?

In deze vraag ligt een verwijzing opgesloten naar de Heidelberger Catechismus! In vraag en antwoord 2, uit de inleidende zondag, wordt uitgelegd wat we moeten weten om deel te krijgen aan de enige troost die er is, beide in het leven en sterven! En dan staat daar:

  • Hoe groot mijn zonde en ellende is
  • Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worde
  • Hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn

En dan gaan de opstellers die drie stukken uitleggen. En dat doen zij aan de hand van de Bijbel en in overeenstemming met de gehele context van de Bijbel! Dan volgen er:

  • 3 zondagen over het stuk der ellende
  • 27 zondagen over het stuk der verlossing
  • 21 zondagen over het stuk der dankbaarheid

Wat zou het geweldig zijn als in elke prediking de verhouding van de accenten zo zou worden gelegd! Dat in elke preek met nadruk het accent gelegd wordt op de boodschap van de Verlossing door het bloed van Jezus Christus, dat ons reinigt van al onze zonde en ellende. En vervolgens ons aanwijst hoe wij, uit dankbaarheid voor dat offer, worden opgeroepen om de Verlosser als een Christen (zijn als Christus), in alle aspecten van ons leven, na te volgen en daardoor vrucht te dragen!

  • De Heidelberger Catechismus legt de accenten overeenkomstig Gods Woord!

  • Als die accenten anders worden gelegd, dan wordt Gods Woord verdraaid!

Mag ik de keuze om Christen te worden, en zo Verlost te worden uit de ellende en te komen tot een leven uit dankbaarheid dat vrucht gaat dragen, op grond van Gods Woord zo samenvatten:

  • Je kiest er met hart en ziel en verstand en met alle kracht voor om in Christus Jezus, als jouw persoonlijke Zaligmaker, te gaan geloven!

  • Als dat jouw keuze is, dan is jouw keuze een gave van God!

Maar wat als je geen keus maakt?
Dan moet ik je helaas nog eenmaal wijzen op Johannes 3 : 18b

maar die niet gelooft (hij of zij, die dus niet bereid is om die keuze te maken), is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.Kiest dan heden wie gij dienen zult!


Zo gij zijn stem dan heden hoort?
Gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord!
Verhardt u niet, maar laat u leiden!


N.B. Lees verder in de Bijbelstudie (deel 2):
CHRISTEN ZIJN!

Pagina: 8 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


www.bekering.nl