. .Johannes 1 : 12
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Lukas 15 : 7
Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

Lukas 15 : 10
Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

Johannes 11:35
Jezus weende.Openbaring 21 : 4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.Psalm 38 : 6
Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen; ik ga den gansen dag in het zwart.

Psalm 38 : 22-23
22 Verlaat mij niet, o HEERE, mijn God! wees niet verre van mij.
23 Haast U tot mijn hulp, HEERE, mijn Heil!Pagina: 1 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


CHRISTEN ZIJN!

(Lees, voordat je deze Bijbelstudie gaat lezen, eerst de voorafgaande studie ‘CHRISTEN WORDEN!’)

Je hebt Belijdenis van Het Geloof gedaan!
Je hebt, in geloof, uitgesproken dat de Heere Jezus Christus jouw Redder en Verlosser is!
En dat uit genade!
De Heilige Geest heeft jou overtuigd van zonde en ellende.
Hij heeft jou laten zien dat je alleen door het offer van Christus gerechtvaardigd kon worden voor God!
Die Geest heeft je ook op de knieën gebracht en je hebt je over gegeven aan de Liefhebbende Vader, die je weer heeft aangenomen als Zijn kind.
Je mag je nu kind van God weten!

Er is nu feest in de hemel!
En er is blijdschap in jouw hart!
Wat is God goed. Wat is God een God van genade voor verloren zondaren!
Misschien zing je ook zelf wel met de engelen mee:

HEER, mijn God, ik zal u loven,
Heffen ’t ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid!

Je bent nu een levend lidmaat van de Kerk van Christus!
Je bent nu ‘het teruggevonden schaap’, waarover blijdschap is in de hemel!
Je bent nu ‘de levende jongste zoon of dochter’!


Is een Christen altijd blij?
De Bijbel is daar heel helder over.
In veel teksten wordt gesproken over blijdschap!
Maar er staat ook: Jezus weende!
Het leven hier beneden wordt, juist in christelijke kring, ‘een tranendal’ genoemd! En, laten we eerlijk zijn, als we alle ellende in deze wereld zien, dan is er weinig reden tot vreugde!
Maar tegelijk, als we dit zó zeggen, dan moeten we wel beseffen dat dan onze blik naar beneden is gericht! Dan zijn we gericht op de wereld en op onszelf! Dan zien we alleen maar dat wat er, door onze keus om ‘als God te willen zijn’, aan ellende en droefheid is ontstaan! Dan zeggen we: ‘IK’ zie het niet meer zitten!
En als we bij ‘IK’ eindigen, dan eindigen we in de dood!
Dan hebben we de dood voor ogen!

Maar als we daarentegen de blik omhoog hebben gericht, op Jezus, dan zien we Hem zichzelf opofferen voor onze donkerheid. Dan zien we Hem onze dood overwinnen!
Dan zien we, door Jezus heen, een Vader die Zijn armen naar ons uitstrekt om ons te omhelzen en aan Zijn hart te drukken.
Ja dan springen er ‘tranen’ van blijdschap en vreugde in onze ogen!
Als we mogen uitzien naar de heerlijkheid, die ons Christenen te wachten staat, dan kunnen we begrijpen dat men de tijd hier beneden een tranendal noemt.
Maar, straks zal God alle ‘tranen van verdriet’ van onze ogen afwissen.
Ook in moeite en verdriet heb je als wedergeboren Christen, die gelooft in de God van zijn of haar Heil, een keus!
Kies je ervoor om te blijven weeklagen, zoals in psalm 38:

Ga ik al de dag in ’t zwart.

Of kies je ervoor om met de dichter van diezelfde psalm 38 in blijdschap en vertrouwen te eindigen met de woorden:

Red mij, Schutsheer, God der goden,
Troost in noden,
Grote Hoorder van ’t gebed.


Pagina: 1 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl