. .

Johannes 15 : 1-8
1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.
2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.
3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.
4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.
5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.
6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.
8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.


Hebreeën 12 : 11
En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn.


Pag.10 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Anderen voor Christus (in)winnen!

Niet iedere Christen wordt predikant, zendeling of evangelist!
Maar wel wordt iedere Christen in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen en om vrucht te dragen!
Over vrucht dragen zegt Jezus veel in de gelijkenis over de wijnstok. Daar heeft Hij het over:

  • Geen vruchtdragen
  • Meer en overvloedig vruchtdragen

Geen vruchtdragen!

Let op, Jezus heeft het hier over een rank die in de wijnstok is en toch geen vrucht draagt! En dan staat er: Die neemt Hij weg!

Ik las daar in het boekje ‘Geheimen van de Wijnstok’ van Bruce Wilkinson (uitgeverij Gideon – Hoornaar) het volgende over:

Het Griekse woord ‘airo’ dat in Joh. 15 : 2 is weergegeven met ‘wegnemen’, zou duidelijker kunnen worden vertaald met ‘opnemen’ of ‘optillen’. We vinden een juiste weergave van ‘airo’ bijvoorbeeld bij de spijziging van de vijfduizend, waar staat dat de discipelen twaalf manden voedsel ‘opraapten’; bij Simon toen hij gedwongen werd het kruis van Christus te ‘dragen’ en bij de verwijzing van Johannes de Doper naar Jezus, het Lam Gods dat de zonde der wereld ‘wegneemt’. In de Bijbel en in de Griekse literatuur betekent ‘airo’ eigenlijk nergens ‘afsnijden’. ‘Neemt op’ roept het beeld op van een landman die zich bukt om een rank op te tillen.

En dan laat Bruce Wilkinson zich voorlichten door een wijnboer:

‘Nieuwe ranken hebben de neiging omlaag te kronkelen en langs de grond verder te groeien,’ legde hij uit. ‘Maar ze dragen daar beneden geen vrucht. Bij ranken die over de grond groeien, raken de bladeren bedekt met stof. Als het regent, worden ze modderig en komt er meeldauw op. De rank wordt dan ziek en nutteloos.’ Wat doe je dan? vroeg ik (Bruce Wilkinson). ‘Afsnijden en weggooien?’ ‘O nee!’ riep hij uit. ‘Daar is de rank veel te waardevol voor. We lopen met een emmer water door de wijngaard op zoek naar zulke ranken. We tillen ze op en wassen ze af.’ Hij gebaarde met zijn donkere, eeltige handen. ‘Dan wikkelen we ze om het latwerk of binden ze op. Niet lang daarna doen ze het prima.’

Toen ik bovenstaande las begreep ik des te meer hoe liefdevol de ‘landman’ omgaat met de tere nieuwe ranken, die hun weg nog naar beneden zoeken! Die bijna als een automatisme hun weg naar de aarde zoeken en terechtkomen in de modder!
Dan begrijp je ook beter vers 3 uit dit gedeelte waar Jezus zegt: Gijlieden zijt nu rein!
Wat een zorg, niet alleen in het offer van Jezus Christus.
Maar ook voor Gods Kinderen in het groeiproces van jongs af aan! De jonge ranken worden schoongemaakt, verzorgd en ‘omhoog’ gericht, zodat de Zon ze kan bereiken met haar koesterende stralen en ze vrucht gaan dragen.

De landman grijpt in als er geen vrucht wordt gedragen!
Liefdevol en toch, misschien ook wel pijnlijk.
Zoals een liefdevolle vader een kind kan straffen, om dat kind tegen zichzelf te beschermen.


Pag.10 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl