. .


Johannes 15 : 16
Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.
Colossenzen 1 : 3-10
3 Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende;
4 Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen.
5 Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;
6 Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt.
7 Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onzen geliefden mededienstknecht, dewelke een getrouw dienaar van Christus is voor u;
8 Die ons ook verklaard heeft uw liefde in den Geest.
9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en. wassende in de kennis van God;


Pag.2 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Is Christen zijn een strijd?

Eén van de andere studies op deze website is getiteld:
‘GELOOF, OVERWINNING en STRIJD!'
Je bent Christen geworden! Door geloof heb je deel gekregen aan de Overwinning van Jezus op satan! De dood is overwonnen en nu mag je in blijdschap verder gaan om het beloofde land in bezit te nemen. Maar, zoals in die studie staat, de muren van Jericho zijn wel gevallen, desondanks volgt er nog veel strijd om geheel het beloofde land in bezit te nemen. Periodes van strijd en rust volgen elkaar op in het leven van een Christen. Kanaän is wel groot genoeg voor Israel, maar Israel is nog niet groot genoeg voor Kanaän.

Na de keus voor Christus volgt de rest van ons leven hier beneden. Daarin is het Gods verlangen dat we groeien in kennis en genade van onze Heere Jezus Christus! Maar ook is daar de opdracht van Jezus om Zijn getuige te zijn en om vrucht te dragen! Een (in willekeurige volgorde) driedubbele opdracht: Groeien, getuigen en vruchtdragen! En daar begint de strijd!

Strijd door getuigen?

Iemand die, door de leiding van de Heilige Geest, aan de voeten van de Heere Jezus is terechtgekomen, en daar deelgenoot is geworden van de Verlossing en Redding die door Jezus voor hem of haar is verworven, kan zijn of haar geluk niet op! De wil het wel uitschreeuwen:

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van Het Lam!


Zo’n geredde zondaar wil daarvan getuigen!
Als het voor hem of haar, die in eigen beleving de grootste der zondaren is, mogelijk was om genade te vinden, dan kan het toch immers voor iedere zondaar! Dan gaat hij of zij daarvan vertellen tegen familie, vrienden en bekenden! Aan wie het maar wil horen en zelfs aan wie het niet horen wil! En als dan zo’n getuige Christenen in zijn of haar omgeving vindt, die met hem of haar Jezus willen groot maken, ja dan is het feest! En dan wordt zo’n ‘zuigeling in de genade’ verzorgd en begeleid en liefdevol groot gebracht!

Maar wat als de omgeving bestaat uit ongelovigen? Wat gebeurt er als de omgeving bestaat uit christenen die geen kind van God zijn,
god-lozen dus eigenlijk?

En wat gebeurt er als de omgeving bestaat uit Christenen die liever zoeken naar ‘kenmerken van het ware’ dan geloven in de volle rijkdom van genade die er, door Christus Jezus, is voor alle mensen die zich aan Hem overgeven?

Ja dan begint de strijd!

De ongelovigen willen er niet aan!
De (god-loze) christenen willen er (helaas) meestal ook niet aan! En de Christenen die het in ‘kenmerken van het ware’ zoeken, verstaan iemand niet die, heel eenvoudig, God op Zijn Woord vertrouwt.
Die verstaan alleen ‘de tale Kanaäns’!
Maar ‘de tale Kanaäns’ is een menselijke taal!
Gods taal is de Bijbel.
Alleen door Geloof in Het (vleesgeworden) Woord van God zult gij zalig worden, en dat uit genade!

Zo hoor ik van jonge mensen, die de Heere van harte hebben lief gekregen, dat hun Christelijke ouders het jonge uitspruitende geloof van hun kind afwijzen! En ook dat christelijke ouders, mensen die dus zelf geen Kind van God zijn (god-loze ouders dus), een negatief oordeel uit spreken over het Geloof van hun kind!
Het Geloof van hun kind wordt door beide soorten ouders afgewezen, omdat het niet past in hun eigen (IK) traditionele denken!!!


Pag.2
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl