. .
Efeziërs 6 : 13-20
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;
20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.


Psalm 119 : 133-134
133 Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen.
134 Verlos mij van des mensen overlast, en ik zal Uw bevelen onderhouden.Pag.5 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Hoe hebben wij te strijden?

Ook hier begint het met een keus!

  • Geloven wij alles wat, buiten Gods Woord om, op ons afkomt?

Of:

  • Geloven wij in de Enige en Waarachtige en Getrouwe God en Vader, door het Geloof in de Heere Jezus Christus?

Stellen we ons open voor satan?
Of stellen wij ons open voor de Heilige Geest die ons de Waarheid bekend wil maken?
Zoeken wij de stilte om te luisteren naar het eenvoudige Woord van God of kiezen we voor de dwingende woorden vanuit de traditie en bevinding van anderen?

Ik kan en mag en wil het niet anders zeggen dan Luther:

Gods Woord houdt stand in Eeuwigheid
En zal (en mag) geen duimbreed wijken!

Hiernaast kan je lezen hoe de wapenuitrusting van een Gelovige eruit ziet! En centraal staat daarin steeds weer: Gods Woord! Let maar op:

Vers 14:
uw lendenen omgord hebben met de waarheid!
Vers 15:
En de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het Evangelie des vredes!
Vers 16:
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs (in Gods Woord)!
Vers 17:
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
Vers 19:
opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

Strijd is zwaar! En als we strijd hebben, dan kiezen we er helaas maar al te vaak voor om naar onszelf en onze omstandigheden te kijken. Dan doen we als een kind, dat in de armen van de Vader was, maar zo nodig weer even buiten wilde spelen! En als je dan weer terug bent in de wereld waarin je ‘jezelf’ kan zijn, dan kom je ook ‘jezelf’ weer tegen. Dan ontmoet je de donkerheid van het eigen bestaan en het gemis van de Vaderarmen!
Maar weet dan ook, dat de weg terug open is en open blijft door het bloed van onze oudste broer, de Heere Jezus Christus!

Hoe voorkom je strijd?

  • Lees je Bijbel en bidt elke dag!

Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast,
Opdat ik mij niet van Uw paân moog’ keren;
En wordt mijn vlees door ’t kwade licht verrast,
Ai, laat het mij toch nimmer overheren.
Verlos mij HEER, van ’s mensen overlast,
Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren.Pag.5
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl