. .


1 Petrus 2 : 2
En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;

Johannes 5:39
Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

1 Timotheüs 1 : 15
Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.

Psalm 34 : 8
Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt.


Lukas 13 : 21
Het is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam, en verborg in drie maten meels, totdat het geheel gezuurd was.


Lukas 24 : 30
En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun..


Pag.6
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Groeien in geloof!
Een Christen wordt geroepen om te groeien in geloof en kennis! Hoe kan je groeien in geloof en kennis?
Het antwoord is opnieuw:

  • Lees je Bijbel en bidt elke dag!

Petrus spreekt hierover tot de nieuwgeborenen:
Begerig zijn naar de onvervalste melk.
Juist ook het woord ‘onvervalste’ dringt er op aan om toch vooral ook jezelf te verdiepen in Gods Woord, hoe goed andere boeken of uitleggingen ook (kunnen) zijn!

Ik hoor weleens het gezegde: De ‘Schrift’ moet verklaard worden! En dat is waar! Maar helaas wordt dan bedoeld dat Bijbelstudie, buiten de ambtelijke leiding om, schadelijk zou zijn! Dat gezegde toont aan dat er dan nog maar één stap te doen is en we zijn weer terug in de tijd van de reformatie! Toen mochten mensen Gods Woord niet zelf in huis hebben!

De gehele Schrift is ingegeven door de Heilige Geest!
De Heilige Geest zal je ook leiden in alle Waarheid als je de Schrift biddend bestudeert, ook al ben je een heel eenvoudig mens!
En aan de andere kant moet elke prediking de mens terugverwijzen naar Het Woord, naar de Heere Jezus Christus, die voor ons is gestorven!

O zeker, een Gelovige kan ervaringen hebben in zijn geloof.
Maar elke Gelovige is uniek!
Dus de ervaringen van de één hebben geen betekenis voor de ander.
De zekerheid van het Geloof ligt niet in ervaringen!
Zekerheid van het Geloof ligt verankerd in Het Woord, in Jezus Christus!
Als we geloven dat God betrouwbaar is, dan klemmen we ons met alles, wat in ons is, vast aan Zijn beloften: Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken, ja, ook mij!

Voor pasgeboren kinderen is het noodzakelijk om regelmatig gevoed te worden! Ook voor volwassenen is regelmaat en gezond eten en drinken van groot belang. Zo is dat ook in het Geloof! Regelmaat in Bijbellezen en Bijbelstudie en gebed. Stil zijn voor God en Hem laten spreken door Zijn Woord en in jouw gebed. Bidden is niet alleen maar met jouw verlanglijstje naar God gaan! Bidden is vragen wat God wil in jouw leven en daarnaar willen luisteren! Dat is eten en drinken van de spijs en drank die nooit vergaat! En dat blijft een levenlang zo!

Vol worden van Jezus!
Vol worden met de Liefde van God! Vol worden met Het Woord van God!
Het Woord van God is melk voor de zuigeling! Is eten en drinken voor de ziel van een mens! Het is ook wijn, die het hart verheugd! Je eet en drinkt het! Je geniet ervan!

God geeft ons geestelijke groei zolang wij ons openstellen voor de Heilige Geest. En De Heilige Geest werkt door Zijn Woord! En het gevolg daarvan is dat je gaat ‘proeven en smaken’ dat de Heere goed is! Dan ben je elke dag in de armen van de liefhebbende Vader. Dan ben je steeds thuis!

Ik denk in dit verband ook aan de gelijkenis van de vrouw in Lukas 13 : 21. Die vrouw, daarmee wordt de Heilige Geest bedoeld, die neemt de zuurdesem, het Woord van God! En die zuurdesem (of zoals nu gist) gaat zij kneden door drie maten meel, waarmee de mens wordt bedoeld! Die drie maten meel van het menselijk leven kneedt zij net zo lang, totdat het geheel en al doortrokken is van die zuurdesem! En als die zuurdesem geheel is opgegaan in het deeg, dan kan er brood van gebakken worden.
En dat brood kan dan weer tot voedsel dienen voor anderen!

Een ander, niet minder mooi beeld is: Hij nam het brood! Hij zegende het! Hij brak het en Hij deelde het! Zo deed de Vader met Jezus. Hij nam Hem en Zegende Hem! Hij brak Hem en gaf Hem als voedsel voor een hongerige wereld! En dat wil Jezus ook met ons! Nemen, zegenen, breken en uitdelen tot Zijn eer en tot Heil van zondaren! Zo worden wij navolgers van Christus!


Pag.6 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl