. .

Handelingen 1 : 8
Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.Johannes 16 : 7-13
7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;
11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
Johannes 1 : 12
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Johannes 5 : 11
En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.


Pag.7 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Getuigen en overtuigen!
Als iemand de rijkdom van genade in Jezus Christus voor zichzelf heeft ontdekt, dan gunt hij of zij dat aan iedereen!
Dan wil hij iedereen daarvan overtuigen!
Maar juist daardoor ontbrandt er vaak strijd!
Hoe goed bedoeld ook, niemand kan het met het geloof van een ander doen! Ondanks de positieve instelling van de pas gelovige! De eerste les is: We moeten getuigen en niet overtuigen!

  • Een Christen wordt opgeroepen om van Jezus te getuigen!
  • De Heilige Geest is het die zondaren overtuigt van de genade die er voor hen is door het bloed van Jezus!

Als wij andere mensen willen overtuigen van het geloof in Jezus Christus, dan ontstaat er discussie en strijd! Een woordenstrijd waar alleen maar verliezers zijn. Twist, die meestal eindigt in verdriet en die niet bijdraagt tot de eer en verheerlijking van de liefdevolle naam van de Heere Jezus Christus! Integendeel! Daar krijg je ‘hete hoofden’ en ‘koude harten’!

Wij mensen hebben de nijging om te willen scoren. Maar getuigen is winnen of, nog liever gezegd, inwinnen. De genegenheid van anderen inwinnen voor Jezus! Als dat je oprechte bedoeling is dan ga je heel voorzichtig getuigen. En dat getuigen gebeurt dan op de juiste momenten en op de juiste plaatsen en zeker niet alleen door woorden! Getuigen is in de eerste plaats de Liefde van Jezus uitstralen naar je omgeving. En door die levenshouding roep je verbazing op! Wat is er toch met die jongen of dat meisje. Wat heeft die man of vrouw, wat ik niet heb! Je wekt jaloersheid op! Daarmee geef je de Heilige Geest de gelegenheid om ruimte en mogelijkheden te scheppen zodat je ook nog met je woorden van Jezus mag en kan getuigen.

Ontstaat er een moment in je leven dat je meer wilt doen voor Jezus en voor je naasten?
Bidt dan of God je mensen op je pad wil brengen!
Of Hij je duidelijk wil maken tegen wie je van Hem mag getuigen! En bidt de Heilige Geest of Hij je daarin zo wil leiden, dat Hij jouw getuigenis kan gebruiken om anderen te overtuigen van Gods genade!
Leg dat alles heel bewust en steeds opnieuw in handen van de Geest!

En als je dan gaat getuigen, getuig dan van Hem die jou en mij, ja die alle mensen zo lief heeft dat Hij voor ons allemaal aan het Kruis ging.
Getuig alleen van Hem wiens bloed heeft gevloeid op Golgotha. Vertel ze dat Jezus Christus is gekomen voor alle mensen!
En dat door Jezus Christus de Vader aan een ieder toeroept: Geloof in Mijn Zoon, die Ik voor jullie heb overgegeven tot Rechtvaardigheid. Ik ben opgekomen voor verloren zondaren.
Ik haat de zonde, maar Ik heb zondaren lief!
Daarom gaf ik Mijn Zoon.
Wijs Hem toch niet af!
Neem Hem aan!
Wijs ze op de belofte uit Zijn Woord:

Geloof in Jezus, neem Hem aan!
En dan zal ik je macht geven Kinderen van God te worden!

Het eeuwige leven is voor ons, zondaren, verworven door het offer van Gods Zoon, de Heere Jezus Christus, die is opgestaan!
Door Zijn bloed worden wij gereinigd als we Hem aannemen als onze Redder en Verlosser.
Dan krijgen we door Zijn opstanding deel aan het Eeuwig Leven!


Pag.7
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl