. .
Jozua 6 : 2-5
2 Toen zeide de HEERE tot Jozua: Zie, Ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven.
3 Gij dan allen, die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal; alzo zult gij doen zes dagen lang.
4 En zeven priesters zullen zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark; en gijlieden zult op den zevenden dag de stad zevenmaal omgaan; en de priesters zullen met de bazuinen blazen
.
5 En het zal geschieden, als men langzaam met den ramshoorn blaast, als gijlieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich; dan zal de stadsmuur onder zich vallen, en het volk zal daarin klimmen, een iegelijk tegenover zich.
Pagina: 2 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > Volgende


De inname van Jericho
Het volk is door de Jordaan getrokken, het beloofde land in.
Maar direct is daar het eerste obstakel.
Daar ligt Jericho met zijn dikke, en in mensen ogen onneembare muren!

Geloven in het pad, in de Weg, in de Heere Jezus Christus en Zijn verzoenend bloed! Geloven in de Bijbel!
Maar dan is daar ons eigen hart.
Ons harde hart met zijn voor onszelf onneembare muren!

Herken je dit in jouw leven?
Geloven in het volbrachte middelaarswerk van de Heere Jezus? Maar nog veel belangrijker: Ook geloven dat het verlossende werk van de Heere Jezus Christus voor jou, heel persoonlijk voor jou is volbracht!

Het eerste, dat geloofde ik wel!
Maar of dat ook voor mij was?
Dat stootte af op allerlei (vrome) bezwaren.
Ik ben te slecht!
Ik heb te veel gezondigd!
Ben ik uitverkoren?
Heb ik voldoende besef van zonde, van schuld en voldoende berouw?
Bovendien leef ik in zonde en ik kan er maar geen afscheid van nemen!

Ik kan zo nog wel even doorgaan met gedachten die in het hart van zondaren, van mensen die God zoeken, kunnen opkomen.
Die muren van zelfbeschuldiging in ons hart zijn onneembaar!
We staren ons blind op die muren en we....

....vergeten om naar de machtige en volkomen Verlosser te zien!

Het volk ligt voor de stad Jericho. En als we terugkijken naar de tocht door de Sinaï dan zien we zonde op zonde gestapeld. Ze hadden absoluut niets verdiend en toch...

...er is een pad gebaand en ze staan nu voor Jericho!
God heeft de belofte gegeven dat de muren van Jericho zullen vallen!
Dat was besloten en lag vast!
Maar God stelde aan die belofte wel een voorwaarde: Wandel om de muren van Jericho, blaas op de bazuinen en juich!

Zou dat kunnen betekenen dat de belofte eventueel niet doorging, als het volk Israël niet aan de voorwaarde voldeed?
God wist dat Israel zou opstaan en wandelen en blazen op de bazuin en zou juichen. Natuurlijk, want God weet wat van zijn maaksel is te verwachten! Dat is de alwetende en alomtegenwoordige inkijk van God. God heeft alles wat er ging en nog gaat gebeuren voorzien. Hij is alwetend. Hij kent ons van voor onze geboorte. Hij weet van eeuwigheid van ons. Maar Hij weet ook tot in eeuwigheid van ons.

Maar nu de kant van het volk Israel, de kant van de mens.
De toekomst is voor de mens verborgen. Waar God al weet wat van Zijn maaksel is te verwachten, waar God al weet wat het volk Israel zal doen met Zijn belofte en de daaraan gekoppelde eis, daar moet het volk ZELF EEN KEUZE MAKEN!
Het volk is zelf volledig, ja voor 100% verantwoordelijk voor de keus die het maakt!
Het volk Israel moet kiezen: God gehoorzamen en geloven op Zijn Woord, of Hem en Zijn belofte afwijzen!

Ook jij bent zelf voor de volle 100% verantwoordelijk voor de keus die jij in je leven maakt!

Geloof jij Gods beloftes en aanvaard jij Zijn daaraan gekoppelde eis:

Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden!


Pagina: 2 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > Volgende

www.bekering.nl