. .


Jozua 24 : 15
15 Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!


Pagina: 3 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > Volgende


Het volk Israël hoorde de belofte van God met daaraan gekoppeld Zijn voorwaarde. Ze moesten kiezen: Geloven in de belofte, en dus ook de voorwaarde aannemen, of de belofte afwijzen! Israel zat dus met een eigen verantwoordelijkheid! Het volk realiseerde zich heel goed dat de muren niet zouden vallen door het vervullen van de voorwaarde! De muren zouden echt niet omver gaan door het monotone gedreun van hun voetstappen. Ook niet door de geluidstrillingen van het geklank der bazuinen en evenmin door het gejuich van het volk, hoe imposant dat ook geklonken mag hebben. De muren zouden alleen vallen door Gods trouw!
Maar het volk had de keus:

  • Geloven in een wonder van God!

Of:

  • Niet geloven en daarmee de belofte afwijzen!

Meer was op dat moment voor hen niet waarneembaar. Die keus en die verantwoordelijkheid waren het enige wat voor het volk zichtbaar was.

Waar God van eeuwigheid het gehele spectrum overziet en al weet wat Zijn schepsel zal gaan doen, wordt de mens genoodzaakt in eigen verantwoordelijkheid een besluit te nemen en een keus te maken. Israël moest op pad, heel concreet de weg lopen rondom Jericho. Dat was de opdracht van de Heere. Hij was Zelf aan het werk en wilde dat Zijn volk Hem zou volgen. Zo heeft Hij ook voor ons de weg gebaand. Zijn Zoon is naar deze aarde gekomen, en de weg gegaan naar het vloekhout op Golgotha. Hij heeft alles volbracht. Alles!

En als Hij dan aan ons de opdracht geeft: ‘Volg Mij’, is het dan aan ons om te zeggen: ‘Ik kan niet’ of ‘Ik mag niet’?
Nee toch?
Integendeel! Je staat voor de keus:

Zal ik Gods beloften, die in zijn Woord zo ruim zijn uitgemeten en aan een ieder worden aangeboden, van harte aanvaarden en omhelzen?

  • Zal ik geloven, dat Jezus Christus mijn persoonlijke Verlosser en Redder is en zo mijn roeping en verkiezing vastmaken?

Of:

  • Geloof ik Zijn Woord niet? Wijs ik Hem af met allerlei bezwaren? Wijs ik Hem af zelfs met de meest vroom klinkende gezegdes zoals: 'God moet het doen' of 'ik ben het niet waard' en ga zo maar door?

God weet al van eeuwigheid hoe u met uw eigen verantwoordelijkheid zult omgaan!
En toch, het is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid!
Er is maar één keus en die moet u heel bewust maken!
Niet kiezen is immers ook kiezen!
Dat is kiezen tegen Jezus Christus!

Ik denk in dit verband aan de Heere Jezus als Hij zegt in Math. 23:37:
Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild!

Hij wacht op u, tot u, ja tot u zelf, heel bewust, gelovig de keus maakt:

  • Ik ga, in geloof, biddend en dankend, op weg met Jezus!
  • IK geef gehoor aan Zijn stem die zegt: Volg Mij!
  • Ik ga achter Jezus aan!!!


Pagina: 3 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > Volgende

www.bekering.nl