. .
Jozua 10 : 7-14
7 Toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem, en alle strijdbare helden.
8 Want de HEERE had tot Jozua gezegd: Vrees u niet voor hen, want Ik heb ze in uw hand gegeven; niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan.
9 Alzo kwam Jozua snellijk tot hen; den gansen nacht over was hij van Gilgal opgetrokken.
10 En de HEERE verschrikte hen voor het aangezicht van Israel; en hij sloeg hen met een groten slag te Gibeon, en vervolgde hen op den weg, waar men naar Beth-horon opgaat, en sloeg hen tot Azeka en tot Makkeda toe.
11 Het geschiedde nu, toen zij voor het aangezicht van Israel vluchtten, zijnde in den afgang van Beth-horon, zo wierp de HEERE grote stenen op hen van den hemel, tot Azeka toe, dat zij stierven; daar waren er meer, die van de hagelstenen stierven, dan die die kinderen Israels met het zwaard doodden.
12 Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage als de HEERE de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israels overgaf, en zeide voor de ogen der Israelieten: Zon, sta stil te Gibeon, en gij, maan, in het dal van Ajalon!
13 En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag.
14 En er was geen dag aan dezen gelijk, voor hem noch na hem, dat de HEERE de stem eens mans alzo verhoorde; want de HEERE streed voor Israel.


Pagina: 6 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > Volgende


Ook zien we in de waakzaamheid van de inwoners van Gibeon een aansporing voor ons om waakzaam te zijn voor aanslagen die de vijand tegen ons beraamt! Juist wanneer we dienstbaar zijn geworden aan Jezus.
Voordat de 'heer van eigengerechtigheid' in ons opstaat en de andere vijanden mobiliseert, moeten we al tot Jezus gaan.
We moeten waakzaam zijn en dus wachters op onze muren hebben. Wachters zoals daar zijn gebed; lezen; bijbelstudie; onderlinge bijeenkomsten en noem maar op. De wapenrusting des geloofs aandoen.
Alleen dan wordt de vijand op tijd waargenomen en kan je tijdig om hulp vragen bij de Heere Jezus.
Dan is er elke dag opnieuw die roep:

Twist met mijn twisters Hemelheer;
Ga mijn bestrijders toch te keer;
Wil spies rondas en schild gebruiken,
Om hun gevreesd geweld te fnuiken;
Belet hun d'optocht, treed vooruit;
Zo worden z'in hun loop gestuit.
Vertroost mijn ziel in haar geween,
En zeg haar: IK ben uw heil alleen.

Dan trekt Jozua op met al het krijgsvolk en met alle strijdbare helden, want de Heere had gezegd: Ik heb ze in uw hand gegeven.
Daar staat n
iet: Ik zal ze in uw hand geven.

Nee, daar staat: Ik heb! Het is al gebeurd!

God had al lang besloten!
Gods wil stond vast!
En toch, h
et volk moet zelf geloven en de strijd in!
De verantwoordelijkheid voor die keus ligt ook hier weer voor de volle 100% bij het volk zelf!

Jozua, ofwel Jezus, laat zijn bondgenoten, ofwel hen die in zijn verbond zijn opgenomen, niet in de steek. En, hoewel er nog gestreden moet worden, de overwinning is al zeker.

Ook hierin ligt voor ons een les om Jozua en Jezus na te volgen. Om voor anderen een helper te zijn in nood, om de verzamelde vijand onder aanvoering van `de heer der eigengerechtigheid' te bestrijden.

Toen toog Jozua snellijk op want de HEERE, de onveranderlijke, had tot hem gezegd: 'Vrees niet'.
Jozua is ijverig en de macht van God paart zich aan die ijver.
Dan wordt alles, zelfs de tijd en de natuur, in dienst gesteld van God om de overwinning aan zijn volk te bezorgen.
Dan wordt men niet moe, maar daar geldt: Die de Heere verwachten en voor Hem arbeiden, zullen de kracht vernieuwen. Nieuwe moed en nieuwe kracht om de vijand te blijven bestrijden.

De vijand wordt verpletterend verslagen.
Verder in het hoofdstuk lezen we dat de koningen worden omgebracht.
De 'heer der ongerechtigheid', ofwel satan en zijn bondgenoten zijn verslagen.
We lezen ook dat de steden Hebron, Eglon, Lachis en andere steden in die buurt worden ingenomen en verwoest en dat de inwoners worden gedood.
Zo ook in ons leven.
Bepaalde zonden hebben door de werking van Gods Geest geen vat meer op ons.Pagina: 6 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > Volgende

www.bekering.nl