. .
1 Samuël 1 : 19
En zij stonden des morgens vroeg op, en zij aanbaden voor het aangezicht des HEEREN, en zij keerden weder, en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de HEERE gedacht aan haar.

Lukas 18 : 3-7
En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem (de onrechtvaardige rechter), zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij.
En hij wilde voor een langen tijd niet; maar daarna zeide hij bij zichzelven: Hoewel ik God niet vreze, en geen mens ontzie;
Nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome, en mij het hoofd breke.
En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt.
Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?

Genesis 2 : 3
En God heeft den zevenden dag
gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

Markus 12 : 30-31
En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.


Pagina: 2 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > Volgende


Kennis!
Bij dit woord denken wij aan: Wetenschap.
Maar de inhoud van het woord ‘Kennis’ gaat veel verder!
In horizontale zin waren we in het paradijs volmaakt in kennis.
We wisten tot in detail hoe de aarde, en alles wat daarop geschapen was, in elkaar zat.
Daarom waren we perfect in staat om de aarde te beheren.

In het woord ‘kennis’, in verticale zin, vinden we het begrip ‘relatie’. ‘Een kennis’ is immers iemand waar we op de één of andere manier, een relatie mee hebben.
Denk daarbij ook aan het bijbelse begrip ‘bekennen’!
Hij bekende zijn vrouw en gewon een zoon!
Daar gaat het om de intieme relatie tussen man en vrouw.
Daar komt de LIEFDE tussen man en vrouw aan bod.
Ook erkennen en erkenning is in het begrip ‘kennis’ terug te vinden. Kortom, onze ‘Griekse’ denkwijze schiet tekort om de breedte en diepte van het ‘Hebreeuwse’ begrip KENNIS te kunnen bevatten.

Maar waar het in het begrip `Kennis´ in dit verband om gaat is: God kent en kende ons, eer iets van ons begon te leven.
Hij doorgrondt en kent ons hart.
Hij weet mijn zitten en mijn staan.
Hij houdt van ons.
Kennis is LIEFDE.

Gerechtigheid!
Ook hier hebben we een conflict tussen ons ‘Griekse’ denken en de ‘Hebreeuwse’ betekenis.
Bij ons betekent gerechtigheid (justitia) dat iemand, die iets misdaan heeft, zijn verdiende straf krijgt.
Het Hebreeuwse begrip ‘gerechtigheid’ gaat echter uit van de benadeelde en dus niet van de dader!
Als de vrouw tegen de onrechtvaardige rechter blijft aandringen: `Doe mij recht!´, dan is die rechter onrechtvaardig omdat hij haar geen recht verschaft.
Ook in de psalmen lezen we: Heere, doe mij recht tegen mijn wederpartijders!

Als er in de tien geboden staat: Gij zult niet stelen! Dan gaat het niet om de dief, maar het gaat erom dat de eigenaar beschermd wordt! De Tien Geboden zijn er niet om de straf! De Tien Geboden zijn er om God en onze naaste te geven waar zij recht op hebben! God heeft ons die geboden gegeven uit liefde! Daarom vat Jezus de Tien Geboden samen als: Gij zult de HEERE uw God liefhebben met alles wat in je is en je naaste als jezelf.
Als iedereen zich daaraan houdt, wat zou dat een rust geven. Geen diefstal, geen verkrachtingen, geen moorden.
Als we allemaal God zouden lief hebben met alles wat in ons is, wat zouden we Hem dan de ruimte geven om ons te zegenen.

Gerechtigheid, het gaat om zorg voor de benadeelden, de hulpbehoevenden en de zwakken in de samenleving.
Ziet u Jezus hier in?
Dit is LIEFDE!

Heiligheid!
Heiliging betekent: apart gezet, afgezonderd.

De zevende dag werd door God apart gezet. Hij heiligde die dag. Die dag werd gegeven aan de mens, opdat die zou rusten van het werk zijner handen, zoals ook God zelf gerust heeft!
Ook daarin was de Schepper toegewijd aan de mens.
Je moet er toch niet aan denken onafgebroken, zonder rustdag, te moeten werken?

We kennen ook het begrip ‘heiligen’ als een groep ‘aparte’ mensen. Bijvoorbeeld de priesters!
Zij waren apart gezet in de dienst voor God.
Apart gezet in de dienst der offerande om op te komen voor het volk bij God!

Heilig leven voor God betekent: met vreugde gehoorzaam zijn aan Zijn wet. En die wet is door de Heere Jezus samengevat zoals u dat hiernaast kunt lezen, als liefde!
Liefde tot God en liefde tot de naaste!Pagina: 2 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > Volgende

www.bekering.nl