. .

Romeinen 8 : 20-22
Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;
Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.
Want wij weten, dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als in barensnood is tot nu toe.
Lukas 22 : 3
En de satan vooer in Judas

Johannes 13 : 27
En na de bete, toen voer de satan in (Judas) hem.

Efeze 1 : 1-3
U was dood door de misstappen en zonden
waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.
Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamenPagina: 5 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende


De mens heeft gekozen voor macht.
Ook de mens wilde, net als satan, God zijn.
De mens heeft zichzelf daardoor onder de invloed van satan gebracht. De vorst der duisternis heeft ons in aanraking gebracht met het kwaad.

Tegelijkertijd is daardoor HET BEELD VAN GOD in ons verduisterd. Onze kennis is niet langer volmaakt.
We kennen nog maar ten dele!
Het gevolg is dat we niet meer in staat zijn om onze beheerstaak over de aarde goed te vervullen.
Zonde toch?
We missen het doel waarvoor we geschapen zijn.
Zonde betekent: doel missen, niet kunnen voldoen aan de gestelde taak.
En het vreselijke gevolg was:

  • We raakten (het beeld van) God (Liefde) kwijt!
  • Rampen, ziekte en de dood deden hun intrede!

De hele schepping zucht en kreunt als een vrouw in barensnood, zo leert ons de bijbel.
Ook zijn we de ‘Gerechtigheid’ kwijtgeraakt!
Van nature gaat het ons niet meer om wat God toekomt en wat onze naaste toekomt!
Het gaat om ons EIGEN IK.
Onze gerechtigheid is veranderd in ‘eigengerechtigheid’ en onze heiligheid is bezoedeld.

Zonder Gods genade zijn we niet meer geheiligd en komen we niet meer op voor het recht van God en voor de redding en verlossing van onze naasten!
Het kwaad en de leugen deden intrede op aarde.
Daarom kon God, die volmaakt is in kennis, gerechtigheid en heiligheid, geen gemeenschap meer hebben met ons.
Wij hebben afscheidgenomen van God en hebben net als de verloren zoon onze eigen weg gekozen.
Wij, de beheerders van de aarde, zijn op ons zelf aangewezen en onder de invloed van de DESTRUCTIEVE MACHT van satan gekomen.


Waar was God?

Of mag ik het zo vragen:

  • Waar waren de ouders van de jongen(s) die tegels van een viaduct gooide(n) waardoor een automobiliste om het leven kwam?
  • Konden die ouders er iets aan doen?
  • Kon God er iets aan doen?
  • Wie maakte die keus om te gooien?
  • Welke satanische kracht beïnvloedde het brein van die jongen(s), waardoor ze tot zo’n afgrijselijke daad kwamen?
  • Welke satanische macht bracht het hoofd van de mens op hol in de hof van Eden?

In Lukas 22 : 3 en ook in Johannes 13 : 27 lezen we dat satan kwam in het hart van Judas en hem aanzette tot het verraden van Jezus.
Judas volgde de ingeving van satan.
Satan beïnvloedde hem!
En toch was het voor 100% zijn eigen keus!

Ik denk in dit verband terug aan een 13 jarige jongen uit Ethiopië die ik daar een aantal jaren geleden ontmoette. Hij, nog maar een kind, zei het zo prachtig: 'Ik heb een witte en een zwarte hond in mijn binnenste. Het gaat er maar om dat ik de witte hond meer te eten geef dan de zwarte'.
Met andere woorden: hoe meer hij met Jezus bezig was, hoe minder kansen satan kreeg!

God heeft ons, net als de vader in de gelijkenis van de verloren zoon, het recht gegeven om te kiezen.
Satan heeft de mens voorgelogen en de mens heeft er voor gekozen om naar hem te luisteren.
Daardoor is er scheiding gekomen tussen God en de mens.
De mens, die de beheerder is van de aarde, staat nu onder de invloed van satan!
En het gevolg daarvan is de dood, zoals de vorst der duisternis het wilde.


Pagina: 5 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende

www.bekering.nl