. .

Johannes 9 : 1-3
En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af. En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden.

Lukas 13 : 4-5
Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel–denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’


Psalm 81 : 12
Maar Mijn volk heeft Mijn stem niet gehoord; en Israel heeft Mijner niet gewild.

Openbaring 21 : 2-4
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.


Pagina: 8 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


Geloof jij niet in God?
Wie roep jij dan ter verantwoording?
Jezelf, je mede wereldburgers, of is alles toe te schrijven aan het (nood)lot?
Wat is dan jouw hoop voor de toekomst?
Blijf toch niet steken in de vraag wie er verantwoordelijk is, maar zie op de redder Jezus Christus!

Kijk naar het kruis en aanschouw wat het Hem heeft gekost om ons vrij te kopen uit de slavernij van satan!

Kies voor Jezus!
Kies voor het eeuwige leven!

Tenslotte nog de vraag:

Is het straf op de zonde?
Ook op deze vraag is Jezus ingegaan in Lukas 13 en Johannes 9. Jezus vraagt daar: Waren de slachtoffers, van de ramp met de toren van Siloam, grotere zondaars dan de andere mensen in Jeruzalem?

En als de discipelen veronderstellen dat de blind geborene of zijn ouders gezondigd hebben, omdat hij blind is, dan wijst Hij dat resoluut af. Wel zegt Hij: dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben!
Hij zorgt in alle omstandigheden, hoe onmogelijk en onbegrijpelijk Zijn weg voor ons dan ook lijkt, voor de Zijnen!
God zorgt voor allen die in de naam van Jezus geloven!

In de vraag van de mensen en in die van de discipelen, in beide gevallen, doorziet Jezus de theoretische beschouwelijkheid als een poging van de mensen en van de discipelen om zichzelf vrij te pleiten.
Zo doorziet Hij ook ons met onze vraag: Is het straf op de zonde?
Hij wijst straf als gevolg van zonde af!
Maar als wij Jezus als Redder en Verlosser afwijzen dan plaatsen wij ons zelf buiten de eeuwige toekomst die God voor de mens heeft!
Maar nog steeds roept Hij wel een ieder op om tot inkeer te komen!

Bekeert u, bekeert u!

Kiest dan heden wie gij dienen zult!

Wij mogen, ja moeten kiezen!

  • Geloven is geen bewijzen!
  • Geloven is geen discussie!
  • Geloven is kiezen!
  • Geloven is een besluit in de wil!
  • Geloven is een WERKWOORD!

Niet kiezen is blijven onder de macht van de vorst der duisternis!

Maar kiezen voor Jezus is kiezen om de macht over ons leven uit handen te geven aan onze Schepper en onszelf opnieuw toe te vertrouwen aan die lieve Vader, die recht op ons heeft, omdat Hij ons geschapen heeft!

Om te ontkomen aan de macht van de vorst der duisternis is een keus nodig om Jezus te accepteren als jouw persoonlijke redder en verlosser.
Dan is er voor jou een hoopvolle toekomst.
Een toekomst in het nieuwe Jeruzalem.
Geen verdriet meer, geen tranen.
Leven in volmaakte liefde samen met de Heere Jezus Christus, die zijn leven gaf voor jou!

Ja heel persoonlijk ook voor jou!

Dan moet je nog wel de Jordaan door.
Maar we zullen in die rivier niet voor eeuwig omkomen.
Nee, de andere oever wenkt!
Ga dan, in geloof, op weg naar het nieuwe Jeruzalem!
En als je daar dan aankomt, in dat nieuwe Jeruzalem, dan staat daar, samen met de blijde zangers:

Jouw liefdevolle Vader, die met wijd uitgestrekte armen wacht…

… ja Hij wacht,
... Hij wacht al zo lang,
... ja Hij wacht al zo lang op jou,
... op jou, op zijn verloren zoon of dochter!Pagina: 8 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

www.bekering.nl