. .


.Lukas 15 : 1-7
1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.
2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.
3 En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:
4 Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?
5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.
6 En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
7 Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.


Pagina: 1 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 > Volgende


Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Drie gelijkenissen

Driemaal iets verloren en driemaal weer gevonden!
Drie keer dezelfde boodschap, alleen op een andere manier verteld!
Is dat ook jouw gedachte over dit Bijbelgedeelte?
Toch is het anders, héél anders!

In dit hoofdstuk geeft de Heere Jezus het antwoord op de vraag:

Hoe wordt een mens tot God bekeerd?

Niet door drie keer hetzelfde te vertellen, maar door de drie dimensies van de bekering als het ware in een drieluik te schilderen!
De Heere Jezus legt uit hoe een verloren zondaar wordt verzoend met God de Vader:

  • Door het werk van de Goede Herder, die zijn leven gaf voor de schapen!
  • Door het werk van de Heilige Geest in mensen harten!
  • Door de keus van de zondaar om in GELOOF op te staan en tot zijn Vader te gaan!

De gelijkenis van het verloren schaap
Eén van de honderd schapen is zoek. Eén procent ontbreekt slechts, maar toch is de kudde dan niet kompleet voor de herder!

Waarom het beeld van schapen?
Wel, wij mensen behoren beelddrager te zijn van Het Lam dat ter slachting is geleid voor onze zonden. Daarover straks meer.

Wie is de herder?
Daar bedoelt Jezus zichzelf mee. Hij is De Goede Herder! Hij is de eigenaar van die kudde. Hij heeft de schapen gekocht met Zijn bloed. Zij zijn van Hem, aan Zijn zorg toevertrouwd en Hij wil er niet één missen. En als er dan toch één is afgedwaald, dan gaat Hij op zoek. Hij moet en zal ook die laatste weer terugvinden, want Zijn kudde moet kompleet zijn. Hij gaat zoeken! En als Hij dat schaap vindt, dan pakt Hij het op en draagt het terug naar de kudde.

Een schaap is een redeloos dier! Het beseft niet dat het zich in gevaar bevindt. Dat er wilde dieren in de buurt zijn die ‘zoeken om het te kunnen verslinden’! Integendeel, het schaap is eigenzinnig en het spartelt tegen. Het wil niet opgepakt worden maar wil verder dwalen. Maar de Goede Herder laat niet los. Hij brengt het terug naar de kudde, naar de stal!

Misschien hoor je niet bij een kerk en denk je: Ik kan wel stoppen want ik hoor er toch niet bij? Wacht dan nog even, want ook voor jou is er een boodschap van de Goede Herder! De Heere Jezus zegt in Johannes 15 : 16:

'Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.'

Waarom is de kudde van Hem?
Hij heeft ze gekocht met Zijn bloed!
De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om Zijn schapen op te zoeken en om zichzelf als een Lam voor hen op te offeren!
Hij heeft voor hen op Golgotha alles betaald toen Hij het uitriep: Het is volbracht!
Toen, nu bijna 2000 jaar geleden is, aan het kruis van Golgotha, voor alle zondaren ‘De Deur’ en ‘De Weg’ open gesteld om vrij naar De Vader te gaan. Alle dingen zijn gereed om zondaren te verzoenen met de Vader!

En de Goede Herder zit niet stil na Goede Vrijdag!
Hij stond op de Paasmorgen op!
Hij is met Hemelvaart opgevaren en zit nu aan de rechterhand van de Vader om voor Zijn schapen te bidden!
En op Pinksteren stortte Hij de Heilige Geest uit om Z
ijn schapen naar Zijn kudde te brengen!
Hij zoekt, door de Helige Geest, tot Hij het laatste schaap gevonden heeft!
En ze zullen Zijn stem horen!


Pagina: 1
- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 > Volgende

www.bekering.nl