. .Lukas 15 : 25-32
25 En zijn oudste zoon was in het veld; en als hij kwam, en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei,
26 En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde, wat dat mocht zijn.
27 En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft.
28 Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem.
29 Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn.
30 Maar als deze uw zoon gekomen is , die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht.
31 En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe.
32 Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.


Pag.10
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


'Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?'

We geloven dat de Bijbel het Woord van God is.
Dat is een historisch geloof. Toch is dit niet voldoende.

Het Woord van God moet je tot een Woord van God maken voor jouzelf!

Je moet capituleren! Je moet opstaan en naar de Vader gaan!
Stort je hart uit voor Hem en GELOOF dat Jezus Christus ook voor jou, ja heel persoonlijk voor jou, op aarde is gekomen! Dat Hij Zichzelf voor jou als een Lam tot een slachtoffer heeft gegeven en GELOOF dat Hij, ook voor jou, is gestorven en opgestaan!

Geloof dat het de Heilige Geest is die je laat worstelen met de vraag: ‘Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?’

Die in jouw hart aan de schoonmaak ging en plaats maakte voor het Lam! Welnu, sta op en ga via de Weg en de Deur naar je Vader en je wordt weer zoon! Laat het aanbod om dienaar te zijn maar achterwege! Wees ook niet bang om voor je beurt te zijn! Want als je weer zoon bent kom je er vanzelf wel achter dat God de eerste en de laatste was in jouw wedergeboorte!
Wacht niet langer met je besluit om op te staan!

De Vader wacht al zo lang op jou!

De oudste zoon!
Meestal wordt er niet zo veel aandacht geschonken aan deze zoon. Hij blijft immers bij zijn vader. Toch verdient hij wel degelijk aandacht. De oudste zoon bemerkt dat er iets gaande is en informeert wat er aan de hand is. En dan lezen we:

28 Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem.
29 Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: 'Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn.
30 Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht.'

Hij werd toornig. Herken je dit? Je hoort soms getuigenissen van mensen die op de een of andere manier in hun leven waren vastgelopen en dan zeggen: Toen heb ik Jezus aangenomen als mijn Redder en mijn Verlosser! En dan zeggen 'de oudste zonen', de mensen die trouw naar de kerk gaan: Ja, ja, dat gaat maar gemakkelijk! Als het zo makkelijk was! Dan wordt er een beetje verongelijkt gesproken over ‘het juichende christendom’!
Dan wordt het nog erger! Dan verwijt de oudste zoon zijn Vader nooit een bokje te hebben gekregen! En als we dan nog even terug kijken naar de laatste zin in vers 12 dan begrijpen we waarom dat zo erg is! Daar staat:

En Hij (de Vader) deelde hun het goed.

Dus die oudste zoon kreeg ook zijn erfdeel!
Alles was van hem!
Maar hij beseft het niet!
Hij had alles wat zijn vader hem al lang had geschonken nooit met blijdschap en in dankbaarheid aangenomen!
Hij doet alsof de vader zijn welmenende aanbod van genade niet meent!

De Vader had ook zijn oudste zoon het erfdeel gegeven!
Maar die had het nooit aanvaard!
De oudste zoon had jarenlang gewerkt, net als de slaven van zijn vader!
Hij gedroeg zich als slaaf! Het ging bij hem om verdiensten en beloning! Niet om dat blij makende nabije leven met de vader! Hij laat zien dat hij geen raad weet met vergeving en verzoening alleen uit genade!
Hij vond zichzelf dan ook heel wat beter dan zijn broer!
Ja, hij gaat zelfs zo ver dat hij zijn vader verwijtend aanspreekt!


Pag.10
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl