. .


1 Timotheüs 1 : 15-17
15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.
16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.
17 Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.


Lukas 15 : 7
Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar,
die zich bekeert,
meer dan over
negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.
1 Timotheüs 6 : 12
Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.


Pag.10- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|> Volgende


Ik kniel aan uwe voeten neer!
Gelukkig, jij hebt, net als die andere moordenaar daar naast Jezus, wel Zijn Liefde gezien en Zijn offer op de juiste waarde geschat. Je hebt gelooft dat alleen HIJ kan wassen en reinigen van al die vuile zonden.
Dat het Zijn bloed is dat je witter maakt dan sneeuw.
Hier, onder de zegenende handen van jouw oudste broer, is er zo’n onbeschrijfelijke warmte in je hart neergedaald dat je het iedereen die nog staat toe te kijken zou willen toeroepen:
Oh, besef het toch!
Als het bloed van Jezus ook voor mij, de ‘grootste der zondaren’, is gestort, dan is het toch voor iedereen gestort!
Je gunt het nu iedereen.

Besef je wat er nu gebeurd is?
Je lijkt nu op je oudste broer! Je lijkt nu op Jezus!
Je wil nu hetzelfde als Jezus en je wil nu ook hetzelfde als wat jouw Vader in de hemel wil!
Je bent nu éénswillend met de Heilige Geest!
Je wil al je broers en zussen bij je hebben!
Je lijkt weer wat op Hem.
Je hebt weer iets terug van dat Goddelijke beeld, waaruit liefde straalt voor iedereen.

Wat hoor ik nu?
Je gaat zingen?

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer –
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Dat was schitterend!
Toen jij dat lied inzette, werd het direct overgenomen door heel die schare knielenden hier bij het kruis!
Maar het werd ook overgenomen in de hemel!
Het werd overgenomen door al de heiligen die daar reeds juichen voor de troon van Het Lam en door al de engelen, die niet anders willen dan God grootmaken!
Het is feest in de hemel!
Weet je waarom?
Omdat jij hier knielde!
Omdat er daar blijdschap is over elke zondaar die zich bekeert!

Je zou willen dat het altijd zo bleef, zo geweldig aan de voeten van Jezus!
Zo vol van geloof!
Ja ik weet het.
En er komt ook een moment dat het eeuwig zo zal zijn!
Nee ik moet het anders zeggen: Er komt een moment dat het eeuwig nog onvoorstelbaar veel mooier zal zijn!
Daar mag je nu naar uitzien!

Maar toch, zo lang het leven hier beneden verder gaat zal satan niet rusten om je lastig te vallen.
Jouw geloof van dit moment zal worden aangevallen.
Er komt strijd in je leven.
Maar ik wil je niet verontrusten.
Jezus heeft niet alleen geleden en gebeden, Hij is niet alleen gestorven, Hij is ook opgestaan en heeft satans macht gebroken! Hij heeft getriomfeerd!
En mag ik je nu wat aanraden: Neem elke dag opnieuw de tijd om naar het kruis te kijken en daar neer te knielen!
Maar kijk ook elke dag in het lege graf!
Begin daar de dag mee, om zo, in de kracht die daarvan uitgaat, de strijd aan te gaan!
En o ja, er komt ook nog een opdracht om te strijden voor Jezus!


Pag.10- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|> Volgende

www.bekering.nl