. .

Hebreën 10 : 7
Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!Johannes 10 : 9
Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.


Johannes 6 : 38-40
38 Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.
39 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.
40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

Lukas 3 : 38
Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.
Johannes 1 : 29
Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!


Pag.2 - < | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Jezus bidt!
Jezus is gekruisigd en Hij bidt tot Zijn Vader.
Dat deed Hij ook op de avond hieraan voorafgaand.
Toen, in de Hof van Gethsémané, was Hij in grote angst.
En desondanks erkende Hij in dat noodgebed de wil van Zijn Vader. Hij respecteerde die wil. Hij had het vreselijk moeilijk en toch: De wil van Zijn Vader was ook Zijn wil.
Aan die wil moest worden voldaan.

En wat is dan die wil?
Liefde! Enkel liefde!
God had de mens zo lief dat Hij, in Zijn Zoon, het enig mogelijke offer bracht om de deur van het Vaderhuis, die de mens eenmaal zelf had dichtgegooid, weer te openen.
Daarom zegt Jezus van zichzelf:
Ik ben De Deur!
Maar nu, ondanks de vreselijke pijnen, de ondragelijke vernedering, nu heeft Hij geen gebed voor zichzelf.

Hoe zit het nu met de wil van Zijn Vader?
Jezus hoeft in dit gebed de wil van Zijn Vader niet aan de orde te stellen.
Zijn gebed IS DE WIL van Zijn Vader!
Er is dan ook geen twijfel mogelijk dat dit gebed VERHOORD is door Zijn Vader! Want de Vader en de Zoon met de Heilige Geest zijn één van zin! Ja juist waar het Gods liefste schepsel (de mens) betreft, daar voeren ze als één '
Drie-enige' God het van eeuwigheid besloten plan uit.

Voor wie en wat bidt Jezus?
Jezus bad voor iedereen die Hem kruisigde!
Hij bad voor iedereen die Hem bespotte!
Hij bad ook voor iedereen die er bijstond!
Hij bad ook voor ons!
Kan je jezelf dat voorstellen?
Daar stonden de religieuze machthebbers, de Sadduceeën en de Farizeeën. Daar waren politieke machthebbers, de Romeinen. Daar waren de misdadigers die met Jezus gekruisigd waren. Daar waren ook de van verre staanden. Daar stonden al Zijn bekenden inclusief de vrouwen.
Hij bad voor hen allemaal!


Daar staan ook wij, bij het kruis van Golgotha!
En Jezus, Hij bad ook voor ons, voor al zijn broers en zussen.
Als je het geslachtsregister van Jezus leest in Lukas 3, dan zie je dat Adam de zoon van God genoemd wordt.

Adam had zijn levensadem van God ontvangen en was geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. In die zin was hij, en daardoor zijn wij, kinderen van God.
Echter, wij zijn kinderen, die het huis van God hebben verlaten! Wij zijn verloren zonen en dochteren.
En Hij, onze oudste broer, wil ons terug naar huis halen.
En nu is Hij hier aan het kruis om voor ons te lijden en te sterven! Hij wil ons, net als Zijn en onze Vader, thuis hebben en daarom zet Hij De Deur weer open!

Zie je hier de tegenstelling tussen God en satan, tussen liefde en macht?
Satan gebruikt zowel de religieuze- (of zoals wij zouden zeggen de kerkelijke-) als de politieke machthebbers om Hem te kruisigen.
En daar tegenover staat God die, door Zijn liefde en het liefdevolle offer van Zijn Zoon, de verlossing teweeg brengt en dat zichtbaar maakt in het Goddelijke gebed.
Liefde die sterker is dan de vloek des kruises en de macht van satan! Liefde die vraagt om vergeving voor allen die Hem kruisigden en bespotten.

Jezus bidt, op Golgotha, in Jeruzalem, in het centrum van deze wereld, met Zijn handen zegenend uitgestrekt over de gehele wereld, om de vergeving en om de wegneming van alle zonde der wereld.
Hij, Het Lam Gods, heeft door Zijn offer en door Zijn gebed vergeving verkregen voor alle zonden der wereld.
Hij vroeg vergeving voor elke zonde die, als een hamerslag, Hem aan het kruis nagelt!
Onze zonden, mijn en jouw zonden, die Hem aan het kruis brachten, zijn door Zijn offer en door Zijn gebed om Jezus wil en om Vaders wil vergeven!Pag.2 - < | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl