. .
Lukas 23 : 39-43
39 En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.
40 Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?
41 En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn


Pag.3 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Het kruis zegt mij niets, dus loop ik gewoon door!
We staan bij het kruis.
We moeten nu kiezen: Waar gaan we heen? Wat is ons einddoel? We kunnen net doen als die ene moordenaar aan het kruis.
Hij verlangt van Jezus een teken van Zijn macht, maar Jezus verlost uit Liefde.
Dus gelooft hij niet in Jezus, ondanks dat er ook voor hem gebeden werd. Hij doorziet niet de diepgang van wat er gebeurd. Doelloos en onverschillig gaat hij door op zijn, nog korte, levensweg. Oppervlakkigheid ten top.
Het kruis van Jezus en het gebed van Jezus waren voor hem niet te loochenen en toch: het had voor hem geen waarde.
Was er dan geen alternatief?
Ja natuurlijk wel!
Kijk naar de andere gekruisigde misdadiger.
Deze man geloofde in Jezus, in Zijn offer en in Zijn gebed. Hij boog zijn hoofd voor Jezus en smeekte: Heere gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn?
Hij erkende Jezus als Koning over zijn leven. En Jezus antwoord hem met de belofte voor een eeuwig gelukzalig leven!

Er zijn er die gewoon doorlopen. Ze slaan geen acht op het kruis van Jezus!
O ja, ze weten wel van het kruis en toch willen ze er niets van weten.
Ze noemen zich atheïst.
Ben jij een atheïst?
Dan heb je een heel groot geloof!
Als je de schepping en de natuur ziet en gelooft dat al die wonderen uit puur toeval zijn ontstaan, dan heb je veel meer te geloven dan mensen die in God geloven!
Ik wil je uitdagen om de Bijbel te gaan bestuderen zodat je de onwaarheid daarvan kunt bewijzen!
Als je dat doet, dan neem je jouw bestaan tenminste serieus!
Ik kan je verzekeren: Je zult niet de eerste atheïst zijn die tot de heel verrassende ontdekking komt dat Jezus ook voor jou heeft geleden en gebeden!

Ik hoor ook mensen zeggen: Ik geloof wel dat er ‘Iets’ is, een hogere macht.
Als ik dat mag vertalen in het licht van deze Bijbelstudie: je staat even stil bij het kruis en loopt vervolgens onverstoorbaar verder. Het zet je wel voor een moment aan het denken, maar vervolgens loopt je weer rustig door.
De vraag is: Waar loop je naartoe?
Waarheen leidt de weg?
Als je echt gelooft dat er ‘meer is tussen hemel en aarde’, en als je met mij van mening bent dat in dit leven ‘Liefde’ belangrijker is dan ‘Macht’, dan wil ik jou vragen om niet te ver door te lopen. Kijk nog eens naar het Kruis van Jezus.
Als je ‘Liefde’ wilt, dan kan je het daar vinden.
Hij gaf Zijn bloed, ook voor jou en Hij bad voor je, lang voordat jij naar Hem keek.

Nog een reactie: Jezus die alles voor mij heeft volbracht?
Dat is te gemakkelijk!
Ik moet het zelf oplossen!
Ik geloof wel, maar niet in Jezus.
Dus dat kruis, daar loop ik aan voorbij. Vanzelfsprekend wil ik dat respecteren. Jij neemt je leven in elk geval serieus en je gelooft in een leven na dit leven!
Toch een enkele vraag: Vraagt jouw god van jou om jezelf te verheffen en je leven op een hoger level te brengen?
Lukt het je echt om een beter mens, een beter en liefdevoller persoon te worden?
En hoe zit dat met de mensen in je directe omgeving?
Zie je vorderingen of moet je toegeven: Het gaat helaas van kwaad tot erger?
Als het je teveel wordt: Zie dan om naar het kruis!
Daar is onvoorstelbare liefde in overvloed!

Misschien dien je een god die van jou, of van je geloofsgenoten vraagt, om je voor hem op te offeren?
Voordat je op die weg verder gaat, wil ik je vragen om nog eens naar het kruis te kijken. Kijk nog één keer naar Jezus Christus.
Hij offerde zichzelf op, ook voor jou en jouw geloofsgenoten.
Hij heeft gebeden voor ons allemaal.
Hij heeft door Zijn offer alles weggenomen wat jij en ik, wat wij in ons leven verkeerd deden en doen.
Hij is de enige en waarachtige en betrouwbare God van Liefde!
Hij is Liefde.


Pag.3 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl