. .
Jesaja 55 : 1
O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

Mattheüs 11 : 28
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.


Hebreën 10 : 29
Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?

Handelingen 13 : 46-47
46 Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen.
47 Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.


Pag.6 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Hoe lang blijven jullie daar nog staan?
Ik vrees levenslang!
Tenzij jullie op een moment de nodigingen van de nog steeds maar roepende Jezus niet langer kunnen weerstaan.
Nodigingen zoals: O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet! En ook: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

In gedachten zien we Hem, hangend aan het kruis, deze woorden roepend.
En als Hij die woorden roept, dan zijn die woorden ook geadresseerd aan iedereen die daar nog bij dat kruis staat en nog niet aan Zijn voeten ligt.
Hij roept ook jou, of jij alsjeblieft ook wilt komen, zodat Hij ook jou onder Zijn doorboorde handen kan zegenen!
Hij smeekt je: Laat het toch alsjeblieft niet zo zijn dat ik tevergeefs voor jou geleden heb?
Laat mijn woorden toch niet wegvliegen in het niets?
Ik wil je toch bijeen vergaderen onder mijn vleugels?
Blijf daar toch niet langer staan?
Mijn woorden zijn toch ook voor jou bedoeld?

Ik moet toch besef hebben van zonde en ellende?
Heb je dat dan niet?
Als je niet weet dat je een zondaar bent, waarom ga je dan naar de kerk?
Waarom blijf je dan bij het kruis?
Je weet toch en beseft toch dat je Jezus nodig hebt?
Je wilt toch een kind van God worden?
Daar verlang je toch naar?

Maar zij die ondanks Jezus smekingen en Zijn Woord daar blijven staan en niet de vrijmoedigheid nemen om in Hem te geloven als hun Redder en Verlosser, en die dus niet wensen te buigen onder de zegenende handen van de Middelaar Jezus Christus, die komen om!
Die komen voor eeuwig om!
Ze komen om, vlakbij de Enge poort!
Spurgeon zegt dat ook in het voorwoord van zijn prachtige kleine boekje: ‘Rondom De Enge Poort’ (uitgeverij – De Banier te Utrecht).
Met toestemming van- en dank aan die uitgever, wil ik enkele delen uit dat voorwoord citeren:

Miljoenen mensen leven in de afgelegen gebieden ver van God en de vrede; voor hen bidden wij en wij waarschuwen hen.
Maar op dit ogenblik hebben wij te doen met een kleiner gezelschap, die niet ver van het koninkrijk zijn, maar die regelrecht afkomen op de enge poort, die aan het begin van de weg naar het leven staat.
Men zou denken, dat zij zich zouden haasten om in te gaan, want er staat een uitnodiging tot een vrije en algemene toegang boven de ingang; de poortwachter staat gereed om hen te verwelkomen, en er is slechts deze éne weg naar het eeuwige leven.
Hij die het meest belast is, schijnt het meest geschikt om in te gaan en de reis naar de hemel aan te vangen; maar wat mankeert de andere mensen? …
Zij hebben al een lange weg afgelegd om te komen waar zij zijn; en de Koninklijke weg die zij zoeken, ligt vlak voor hen; waarom betreden zij niet terstond de Pelgrimsweg?
Helaas, zij hebben daarvoor veel redenen; en dwaas als die redenen zijn, is er een wijs man voor nodig om die alle te beantwoorden.
Ik kan niet de schijn aannemen dat ik het zal doen.
Slechts de Heere zelf kan de dwaasheid wegnemen, die zo nauw aan hun hart verbonden is, en hen ertoe brengen, de grote, beslissende stap te doen.
De Heere werkt nog steeds door de middelen; en ik heb dit boekje geschreven in de ernstige verwachting, dat Hij daarmee iets kan doen voor het gezegende doel: zoekers te brengen tot een rechtstreeks, eenvoudig vertrouwen op de Heere Jezus.
Hij, die niet de stap van het geloof doet en zo de weg naar de hemel betreedt, zal verloren gaan.

Het zal iets vreselijks zijn, even buiten de poort naar het leven, te sterven.
Bijna behouden, maar geheel verloren! …
De mens, die zich binnen een meter afstand van Christus bevindt, en toch niet op Hem heeft vertrouwd, zal verloren zijn.
Daarom is het mij bittere ernst mijn aarzelende vrienden over de drempel te leiden.
Kom binnen!
Kom binnen! is mijn dringende smeekbede.
Waarom blijft gij buiten staan?Pag.6 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl