. .











Romeinen 3 : 11
Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.








Johannes 5 : 24-25
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.
25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

Johannes 16 : 33
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.








Openbaring 21 : 4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.




Lukas 13 : 34
Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?

Pag.7 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 |> Volgende


Je zegt: Ik kan toch niet zelf geloven?
Het geloof moet mij toch door de Heilige Geest geschonken worden?

Hoelang sta je daar al bij het kruis?
Hoe lang ga je al naar de kerk?
Misschien al een kerkbank versleten?
Er staat in de bijbel: Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt?
Maar dan klopt er toch iets niet?
Al die keren dat je Gods Woord las of hoorde, deed je dan toch iets wat iemand van nature niet doet!
Elke keer werd je (onbewust) door de Heilige Geest aangespoord om voor Jezus te knielen!
De Heilige Geest spoorde jou al die keren, dat je naar de kerk ging, aan om God te zoeken!
Je gedraagt je toch tegennatuurlijk als je gelooft in Gods Woord, al is dat dan ook maar uitwendig!
Besef toch dat het de Heilige Geest is die jou zo dicht bij het kruis van Jezus bracht!
De mens van nature wil toch van God, noch van Zijn Woord iets weten?
Zie je, je bent ziende blind en horende doof!
Jezus roept: Geloof in mij, en je zult zalig worden!
En nu?

  • Nu wacht Hij op jou! Hij wacht, tot jij Zijn Woord en Zijn beloftes zo leest, zoals die zijn bedoeld!
  • Ze zijn heel persoonlijk aan jou gericht! Ze zijn zelfs aangetekend verzonden! Maar om ze in ontvangst te kunnen nemen, moet je wel je handtekening zetten! Je moet er op vertrouwen dat het geen bombrief is die je krijgt, maar een geschenk van eeuwigheidswaarde!
  • Dat vraagt: Geloof in de Afzender – Jezus Christus – voor jou gekruisigd!

Is er een crisis in je leven geweest?
Een ernstig ongeluk of ziekte?
Heb je een geliefde verloren?
Lig je in scheiding, heb je verdriet om je kinderen?
Zou je een partner willen?
Voel jij je eenzaam?
Zit je in zware omstandigheden?
Geen werk, geen inkomen?
Problemen met je seksuele geaardheid? Ben je (ex) crimineel?

Allemaal ellende die, door onze keus voor satan, in de wereld is gekomen!

Heb je in dat alles wel eens de hand van de Heilige Geest gezien? Nee, niet als veroorzaker van die tegenspoed!
Niet als straffende hand! Integendeel!
In al de pijn die je voelt, lijdt Jezus met je mee.
Alle pijn en smart is ook door Hem, aan het kruis, gedragen!
Maar Gods Geest vraagt je om al je zonden en ellende, aan de voet van het kruis van Jezus te brengen.
En Jezus geeft daar een belofte over: ‘Ik zal je rust geven’ .
Hij zegt niet dat Hij alle lijden hier beneden wegneemt.
Nee integendeel, Hij zegt: In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen! Hij geeft wel een belofte voor de toekomst: ‘Ik zal eenmaal alle tranen van jouw ogen wegwissen’!

Ga dan toch met al je zonden en ellende naar het kruis van Jezus!

Waren er momenten van zegen in je leven?
Ben je gelukkig?
Gaat het goed in je carrière?
Ben je zo gezegend dat je zegt: Ik heb alles wat mijn hart begeert!
Tel dan die zegeningen, tel ze één voor één!
Ook dat zijn aansporingen van de Heilige Geest, om je te brengen aan de voet van het kruis van Jezus!

Het is de Heilige Geest die je op deze website bracht en je deze woorden liet lezen.
Het is de Heilige Geest, die steeds maar bezig is om jou te overreden en die jou probeert aan te sporen om te knielen aan de voeten van Jezus!

Besef je het nog steeds niet?
Hij vraagt je steeds opnieuw: Kom dan, kniel nu toch neer, geef je over aan Mij!
Hij verlangt er naar om jouw Redder en Verlosser te mogen zijn!
Je zou Hem zo blij maken.
Kom o zondaar, kom tot uw Heiland, toef langer niet.

Nu alleen maar Amen zeggen!
Al is ’t met gebroken stem.
Dan je hand in Gods hand leggen.
En op weg gaan achter Hem!


Pag.7 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl