. .


Filippensen 2 : 12
Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven:

2 Petrus 1 : 10
Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.
11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

Handelingen 17 : 30
God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.

Ezechiël 18 : 32
Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft.


Pag.9 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|> Volgende


Je bidt dagelijks: of het de Heere behagen mocht om je te bekeren?
Uit deze woorden proef ik grote ernst.
Het gaat ook om de meest belangrijke beslissing in je leven.
Je gelooft in Gods Woord en je probeert zo nauwgezet mogelijk te leven naar zijn geboden.

I
k wil je een antwoord geven wat uitsluitend rust op het onfeilbaar Woord van God. En als ik dit zeg, dan bedoel ik dat ook letterlijk.

Sola Scriptura!

In de kerkgeschiedenis is er ontelbare keren gepoogd om woorden af te doen van Gods Woord, en ook om woorden toe te voegen.
Er zijn predikanten (geweest) die woorden, die hen niet goed uitkwamen, in hun uitleg of dogma’s, weg lieten of laten.
Anderen daarentegen hebben geprobeerd om woorden toe te voegen.
Zij wilden aan het Woord van God een extra uitleg geven.

Het is niet aan mij om daarover, noch over hun intenties, te oordelen, maar één ding weet ik wel: Gods Woord is onfeilbaar en daar behoeft niets, ja mag niets, van worden afgedaan of aan worden toegevoegd.

Aan Gods Woord mag ook niet worden gesleuteld!
Maar helaas moet ik constateren dat er ook predikanten zijn die Het Woord van God zodanig draaien, of eigenlijk moet ik zelfs zeggen verdraaien, waardoor de boodschap van het door Gods Geest geïnspireerde Woord onwaar wordt!

Een andere toonzetting dan die van het Woord van God!
Zo proef ik in jouw woorden een andere toon dan de toonzetting van Gods Woord.
In Gods Woord wordt geëist: Bekeert U, bekeert U.
Geloof in de Heere Jezus Christus.
Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven etc. etc.

Ik weet dat er voorgangers zijn die Gods Woord heel ernstig preken en dan zo de nadruk leggen op het ‘Soevereine en éénzijdige Godswerk’, dat er geen enkele ruimte overblijft voor de menselijke verantwoordelijkheid die God ook in Zijn Woord heeft vastgelegd!
En om dat accent extra te benadrukken, spreken zij op de wensende toon, in plaats van op de eisende toon van Gods Woord.
Ook leggen zij accenten op het houden van Gods geboden en wijzen zij een weg, in afzondering van de wereld.
De aan hun zorg toevertrouwde schapen worden aangespoord om (ook zonder persoonlijk geloof) naar Gods geboden te leven en tegelijkertijd om, voor wat betreft hun bekering, biddend in lijdelijkheid te verzinken.

Ik kan en mag niet anders concluderen dan dat hier sprake is van verdraaïng van Gods Woord!
Verdraaïng om dat passend te maken bij de door hen gehanteerde (soms zelfgemaakte) dogma’s.

Het is Gods eis: Bekeert u!
Gelooft in de Heere Jezus Christus, en gij zult Zalig worden!

En de vrucht van waarachtige bekering is om uit dankbaarheid een leven te leiden naar Gods liefdes gebod!

Van diezelfde voorgangers en ook van ambtsdragers hoor ik overigens wel de oprechte en terechte verzuchtingen: ‘Er is zo weinig doorbrekend werk van de Heilige Geest’!
Daarom wil ik die herders en leraars en ook ambtdragers, vanuit de liefde van mijn hart, vragen: Kniel nog eens neer bij het kruis van Jezus en vraag: O Heere Jezus, waar ligt dat toch aan?
Geef mij helderheid en klaarheid en duidelijk inzicht?
Waar ligt dat toch aan?
Is het ondanks al de inspanningen die wij in uw Koninkrijk verrichten?
Of is het juist DANKZIJ al onze arbeid, dat uw Heilige Geest wordt uitgeblust?
Predikanten en ambtsdragers, zou U, gezien het grote belang en ook gezien Uw grote verantwoordelijkheid, dat eerlijk en oprecht aan Jezus willen en durven vragen?

Ik wil vragen aan een ieder die dit leest: Lees Gods Woord, zoals het er staat, met alle beloftes!

Gehoorzaam Gods heil- en troostrijk Woord!
Laat u, in Godsnaam, leiden!Pag.9 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|> Volgende

www.bekering.nl